Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs dla naboru nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/17 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Wnioski można składać od 03.04.2017 do 14.04.2017 r.

Wnioski mogą składać:

  • Przedsiębiorcy;
  • jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  • Wsparcie będą mogły uzyskać również projekty partnerskie zawiązane przez jednostkę samorządu terytorialnego z podmiotami publicznymi, PGL Lasami Państwowymi i ich jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz osobami prawnymi kościołów i związków wyznaniowych, LGD.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

  • budowa, przebudowa infrastruktury turystycznej,
  • prace budowlane w celu przystosowania istniejących obiektów do pełnienia funkcji turystycznych,
  • inwestycje przyczyniające się do tworzenia lub rozwoju produktów regionalnych.

W ramach ww. typów projektów, wyłącznie jako element projektu zgodnego z celem działania VI.2, mogą być realizowane:

  • inwestycje związane z zakupem wyposażenia i sprzętu niezbędnego do realizacji projektu,
  • inwestycje polegające na zagospodarowaniu bezpośredniego otoczenia funkcjonalnie powiązanego z realizowanym projektem,
  • inwestycje odnoszące się do dziedzictwa kulturowego i infrastruktury kulturalnej (w tym zakup sprzętu i wyposażenia),
  • kampanie promujące ofertę turystyczną.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu 85%

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 2 000 000 EUR

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

Imię (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. (wymagane)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o. (wymagane)

Nabory wniosków o dotacje w ramach działania 1.5 Nowoczesne firmy / 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu, RPO Warmińsko-mazurskiego
Nabory wniosków o dotacje w ramach działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, RPO zachodniopomorskiego