Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, działające jako Instytucja Pośrednicząca, ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania I.2.1:Infrastruktura B+R przedsiębiorstw.

Wnioski można składać od od 18.04.2017 do 28.04.2017 r.

Wnioski mogą składać:

– przedsiębiorcy;
– konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorcy.

W ramach Poddziałania I.2.1 mogą być dofinansowane projekty związane z tworzeniem, bądź rozwojem istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, których produkty będą służyły do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa, w tym zmierzające do przekształcenia jednostki w centrum badawczo-rozwojowe.

Dotacje można otrzymać na:

– inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest przedstawienie przez wnioskodawcę planu prac badawczo-rozwojowych (B+R), które mają być prowadzone na wspieranej infrastrukturze.
Plan prac badawczo-rozwojowych musi zawierać co najmniej:
kompleksowy opis rodzaju i zakresu planowanych do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych;
opis zastosowania prac B+R w gospodarce, tj. w jakich obszarach gospodarki będą miały zastosowanie (wskazując na ich użyteczność);
zapewnienie wykorzystania infrastruktury badawczo-rozwojowej na odpowiednim poziomie, umożliwiającym jej utrzymanie oraz generowanie zwiększonych przychodów z działalności badawczo-rozwojowej, co najmniej w okresie trwałości projektu.
Plan prac B+R musi być spójny z opisem projektu i stanowi element wniosku o dofinansowanie.
Projekt musi być realizowany w granicach administracyjnych województwa łódzkiego.
W przypadku gdy przedmiotem projektu będzie przedsięwzięcie niezwiązane trwale z gruntem, za miejsce realizacji projektu uznaje się siedzibę Beneficjenta bądź miejsce prowadzenia przez niego działalności gospodarczej (weryfikacji dokonuje się na podstawie zapisów w dokumentach rejestrowych).
Dofinansowanie otrzymają wyłącznie projekty wpisujące się w co najmniej jedną z Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji określonych w „Wykazie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych” przyjętym Uchwałą nr 1195/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia
28 września 2016 r. zmieniającą Uchwałę nr 1281/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 17 listopada 2015 r.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 3 000 000 zł.
Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 35% całkowitych wydatków kwalifikowalnych i może ulec zwiększeniu:
– o 10 punktów procentowych – w przypadku ubiegania się o dofinansowanie średniego przedsiębiorstwa,
– o 20 punktów procentowych – w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikro- i małego przedsiębiorstwa.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

  Imię (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o. (wymagane)

  Nabory wniosków o dotacje w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
  Nabory wniosków o dotacje w ramach działania 1.5 Nowoczesne firmy / 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu, RPO Warmińsko-mazurskiego