Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów wpisujących się w cel szczegółowy Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach realizowanego w ramach Osi Priorytetowej I. Nowoczesna gospodarka, t.j.: wzrost innowacyjności regionu poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw zaangażowanych w prace B+R, jak również poprawę jakości infrastruktury badawczej wykorzystywanej dla działalności badawczo-rozwojowej.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie od 28.04.2017 do 22.06.2017

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa, Duże Przedsiębiorstwa

W  konkursie Wnioskodawcy mogą składać wnioski o dofinansowanie i tym samym uzyskać wsparcie w ramach:

 • 1 typu projektu Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej”. Do wsparcia będą kwalifikowały się wówczas projekty, w ramach których Wnioskodawcy utworzą/rozbudują/zmodernizują infrastrukturę służącą prowadzeniu przez nich prac B+R.
 • 2 typu projektu „Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach”. Do wsparcia będą kwalifikowały się wówczas projekty, w ramach których Wnioskodawcy prowadzić będą prace przemysłowe i eksperymentalno – rozwojowe lub wyłącznie prace eksperymentalno -rozwojowe.

Minimalna wartość dofinansowania, o którą może aplikować Wnioskodawca to 200 000,00 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych dla poszczególnych typów projektu wynosi odpowiednio:

a) Typ 1 – 10 000 000,00 PLN (wartość obowiązująca na etapie wnioskowania),

b) Typ 2 – 5 000 000,00 PLN (wartość obowiązująca na etapie wnioskowania).

W przypadku 1 typu projektu maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu realizowanych w oparciu o art. 14 Rozporządzenia 651/2014Rozporządzenie RPI wynosi:

45 % kosztów kwalifikowalnych dla mikro oraz małych przedsiębiorstw,

35 % kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw

25% kosztów kwalifikowalnych dla dużych przedsiębiorstw.

Wnioskodawca, któremu będzie udzielana pomoc w oparciu o Rozporządzenie RPI, musi wnieść wkład finansowy w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych, pochodzących ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego.

W przypadku 2 typu projektu maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu realizowanego w oparciu o poszczególne rozporządzenia wynosi:

a) w oparciu o art. 25 Rozporządzenia 651/2014 i Rozporządzenie z dnia 21 lipca 2015r.:

Przedsiębiorca Badania przemysłowe Prace rozwojowe
Maksymalne dofinansowanie Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu zwiększenia intensywności pomocy * Maksymalne dofinansowanie Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu zwiększenia intensywności pomocy *
Mikro 70,00% 80,00% 45,00% 60,00%
Mały 70,00% 80,00% 45,00% 60,00%
Œśredni 60,00% 75,00% 35,00% 50,00%
Duży 50,00% 65,00% 25,00% 40,00%

Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu zwiększenia intensywności pomocy – intensywność pomocy w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć o 15 punktów procentowych (jednak nie więcej niż do 80% kosztów kwalifikowalnych), jeżeli wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego,

b) w oparciu o art. 28 Rozporządzenia 651/2014 i Rozporządzenie z dnia 5 listopada 2015 r.:

50% kosztów kwalifikowalnych dla mikro, małych, średnich przedsiębiorstw.

Duże przedsiębiorstwa nie mają możliwości otrzymania wsparcia w ramach przedmiotowego artykułu i Rozporządzenia z dnia 5 listopada 2015 r.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

  Imię (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o. (wymagane)

  Nabory wniosków o dotacje w ramach działania 4.1 Odnawialne źródła energii (OZE), RPO Mazowieckiego
  Nabory wniosków o dotacje w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020