Ogłoszono konkurs w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP” RPO WSL 2014-2020

Konkurs nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15 na dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”,Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”RPO WSL 2014-2020, obejmujący typ projektów:
1. Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych
O dofinansowanie mogą ubiegać się: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa zarejestrowane w CEiDG lub KRS (zgodnie z definicją zawartą w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), które na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie prowadzą działalność gospodarczą.

Wartość alokacji przeznaczonej na konkurs: 48 000 000,00 EURO (203 308 800,00 PLN)

Minimalna wartość dofinansowania – 100 000,00 PLN
Maksymalna wartość dofinansowania – 2 000 000,00 PLN
Maksymalna wartość projektu – 10 000 000,00 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania:
w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej:
45% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych Przedsiębiorstw
35% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Średnich Przedsiębiorstw

w ramach pomocy de minimis:
50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Konkurs ma charakter zamknięty. Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od dnia 16.11.2015r. do dnia 11.01.2016r. Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Informacja o planowanym naborze wniosków o dotacje dla firm MSP z woj. małopolskiego
Nabór wniosków o dotacje na budowę sieci NGA w ramach działania Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”