Nabory wniosków Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP z Polski Wschodniej

Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP – Etapy I i II

Program ten ma na celu wspieranie przedsiębiorstw w Polsce Wschodniej w przechodzeniu na modele biznesowe bardziej przyjazne środowisku, promując zrównoważony rozwój i gospodarkę obiegu zamkniętego. Gospodarka o obiegu zamkniętym to koncepcja zmierzająca do racjonalnego wykorzystania zasobów i ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzanych produktów. 

Wsparcie w ramach działania jest dwuetapowe i dotyczy przeprowadzenia audytu przedsiębiorstwa i opracowania modelu biznesowego GOZ-transformacji , a następnie jego wdrożenia.

CEL FINANSOWANIA: Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z Polski Wschodniej w realizacji kompleksowych projektów na rzecz wdrożenia modelu biznesowego związanego z gospodarką o obiegu zamkniętym (GOZ-transformacji).

Miejsce realizacji projektu: Polska Wschodnia

Zasięg terytorialny projektu: Polska Wschodnia, obejmująca województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz mazowieckie (z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego: m. st. Warszawa oraz powiatów grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego i wołomińskiego).

Dla kogo: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej.

Etap I – Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji

Cel konkursu: Celem pierwszego etapu konkursu jest wsparcie MŚP z Polski Wschodniej w opracowaniu modelu biznesowego GOZ-transformacji.

Start składania wniosków: 16 lipca 2024

Koniec przyjmowania wniosków: 3 kwietnia 2025

Maksymalne dofinansowanie: 92 218 PLN

Na co można otrzymać dofinansowanie: W ramach I Etapu działania 1.3 FEPW możliwe jest sfinansowanie zakupu usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, niezbędnych do opracowania modelu biznesowego GOZ-transformacji. Dofinansowanie stanowi pomoc de minimis.

Jakie koszty kwalifikują się do dofinansowania? W etapie I kosztem kwalifikowalnym jest zakup usług doradczych niezbędnych do opracowania modelu biznesowego GOZ-transformacji. Przedsiębiorca może otrzymać maksymalne dofinansowanie w wysokości do 100% projektu, co oznacza, że nie jest wymagany wkład własny.

Etap II – Wdrożenie modelu biznesowego GOZ-transformacji

Cel konkursu: Celem drugiego etapu konkursu jest wsparcie MŚP z Polski Wschodniej w realizacji kompleksowych projektów na rzecz wdrożenia modelu biznesowego GOZ-transformacji.

Start składania wniosków: 13 czerwca 2024

Koniec przyjmowania wniosków: 19 grudnia 2024

Maksymalne dofinansowanie: 3 500 000 PLN

Na co można otrzymać dofinansowanie: W ramach II etapu Działania 1.3 FEPW możliwe jest sfinansowanie inwestycji oraz usług doradczych i szkoleniowych niezbędnych do wdrożenia zatwierdzonego przez PARP modelu biznesowego GOZ-transformacji.

Jakie koszty kwalifikują się do dofinansowania? W etapie II Działania 1.3 FEPW kosztami kwalifikowalnymi są w szczególności:

  • Koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia modelu biznesowego GOZ-transformacji.
  • Nabycie albo wytworzenie środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane.
  • Nabycie oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.
  • Koszty nabycia robót i materiałów budowlanych.
  • Koszty usług szkoleniowych.
  • Koszty promocji związane z wdrożeniem GOZ w przedsiębiorstwie.

Ile możesz otrzymać? Maksymalna kwota kosztów kwalifikowalnych projektu to 5 000 000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania kosztów projektu to 3 500 000 zł. Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU