Wnioski przyjmowane będą od 2 grudnia 2016 do 30 marca 2017

Wsparcie udzielane będzie mikroprzedsiębiorstwom, które posiadają co najmniej zakład lub oddział w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego przynajmniej od momentu wypłaty pomocy do zakończenia okresu trwałości projektu oraz zamierzają realizować projekt/inwestycję na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej obejmującej następujące obszary: Gmina Boguszów-Gorce, Gmina Czarny Bór, Gmina Dobromierz, Gmina Głuszyca, Gmina Jaworzyna Śląska, Gmina Jedlina Zdrój, Gmina Miejska Kamienna Góra, Gmina Kamienna Góra, Gmina Lubawka, Gmina Marcinowice, Gmina Mieroszów, Gmina Miejska Nowa Ruda, Gmina Nowa Ruda, Gmina Stare Bogaczowice, Gmina Strzegom, Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój, Gmina Miasto Świdnica, Gmina Świdnica, Gmina Świebodzice, Gmina Walim, Gmina Wałbrzych, Gmina Żarów).
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się :

Mikroprzedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą krócej niż 2 lata (licząc od dnia uzyskania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego do dnia ogłoszenia naboru). W przypadku osób fizycznych prowadzących wspólną działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, mierzenie okresu 2 lat dotyczy każdego ze wspólników. W sytuacji, gdy chociaż jeden ze wspólników prowadzi działalność gospodarczą powyżej 2 lat, takie mikroprzedsiębiorstwo traktowane jest jako działające powyżej 2 lat.

Przedmiotem konkursu są typy projektów w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje RPO WD 2014-2020 określone dla Działania 1.5 Poddziałania 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP, którego celem szczegółowym jest zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP – ZIT AW.

Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP, np.:
-wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;
-dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.
W ramach schematu 1.5 A przewidziano dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez mikroprzedsiębiorstwa, dotyczące wdrożenia innowacji procesowej  lub produktowej.

Ze środków Działania wspierane będą inwestycje początkowe, które obejmują inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne, związane z:

 • utworzeniem nowego przedsiębiorstwa lub,
 • zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa lub,
 • dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa, poprzez wprowadzenie nowych produktów lub,
 • zasadniczą zmianą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie;

Ocenie  podlegać będzie,  czy  projekt  przyczyni  się  do  wprowadzenia  innowacji  produktowej  lub procesowej. Do oceny kryterium przyjmuje się definicję zgodnie z którą przez innowację należy rozumieć wprowadzenie do praktyki w gospodarce  nowego  lub znacząco ulepszonego rozwiązania  w  odniesieniu  do  produktu  (towaru  lub  usługi),  procesu,  marketingu  lub organizacji.

Zgodnie z ww. definicją można rozróżnić:

 • innowację produktową – oznaczającą  wprowadzenie  na  rynek  przez  dane  przedsiębiorstwo nowego  towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia;
 • innowację procesową         -oznaczającą      wprowadzenie                 do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy;
 • innowację marketingową – oznaczającą zastosowanie nowej metody marketingowej obejmującej znaczące zmiany w wyglądzie produktu, jego opakowaniu,  pozycjonowaniu, promocji,  polityce cenowej  lub  modelu  biznesowym,  wynikającej z nowej strategii marketingowej przedsiębiorstwa;
 • innowację organizacyjną  – polegającą na  zastosowaniu w  przedsiębiorstwie  nowej  metody organizacji jego działalności biznesowej,  nowej  organizacji  miejsc pracy lub  nowej organizacji relacji zewnętrznych.

Dofinansowanie  może  otrzymać  wyłącznie  projekt,  który  przyczyni  się do  powstania  innowacji produktowej lub innowacji procesowej.

Dodatkowym efektem  projektu może być wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub nowych rozwiązań marketingowych prowadzących do poprawy produktywności i efektywności przedsiębiorcy,  jednak  inne rodzaje innowacji,  będące dodatkowym efektem projektu wymienione we wniosku o dofinansowanie  nie podlegają ocenie.

W ramach powyższych kierunków  wsparcia, możliwe będzie także dofinansowanie inwestycji  prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania  na  środowisko, np. ograniczające materiało-,wodochłonność procesu produkcyjnego oraz wprowadzania nowoczesnych rozwiązań (technologii) dotyczących  przeciwdziałaniu zmianom klimatu (np. rozwój zeroemisyjnych i niskoemisyjnych technologii), co w konsekwencji zapewni ograniczenie negatywnych skutków środowiskowych (z wyłączeniem wprowadzania technologii mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie).

W ramach powyższego schematu preferencje uzyskają projekty:

 • realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu;
 • wnoszące większy niż wymagany minimalny wkład własny.

Zgodnie z załącznikiem do Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego 2011-2020 Ramy  Strategiczne  na  rzecz  inteligentnych  specjalizacji Dolnego Śląska, do  obszarów inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska należą:

 • branża chemiczna i farmaceutyczna;
 • mobilność przestrzenna
 • żywność wysokiej jakości
 • surowce naturalne i wtórne
 • produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów
 • technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Udzielana pomoc jest pomocą de minimis na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Maksymalne dofinansowanie dla projektu – do 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem
Kwota pomocy przyznana będzie na :

 • koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Dzierżawa/najem instalacji lub maszyn musi mieć formę leasingu finansowego i obejmować obowiązek zakupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy.

W przypadku przejęcia aktywów zakładu uwzględniane są wyłącznie koszty zakupu aktywów od osób trzecich niemających powiązań z nabywcą. Transakcja musi być przeprowadzana na warunkach rynkowych. Jeżeli pomoc na zakup aktywów przyznana została jeszcze przed ich zakupem, koszt tych aktywów odlicza się od kosztów kwalifikowalnych związanych z przejęciem zakładu. W przypadku gdy członek rodziny pierwotnego właściciela lub osoba zatrudniona przejmuje małe przedsiębiorstwo, warunek nakazujący nabycie aktywów od osób trzecich niezwiązanych z nabywcą zostaje uchylony. Nabycie udziałów/akcji nie stanowi inwestycji początkowej.

Wartości niematerialne i prawne kwalifikują się do obliczania kosztów inwestycyjnych, jeżeli spełniają następujące warunki:
1. należy z nich korzystać wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc;
2. muszą podlegać amortyzacji;
3. należy je nabyć na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą; oraz
4. muszą być włączone do aktywów przedsiębiorstwa otrzymującego pomoc i muszą pozostać związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej trzy lata.
wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektu,
wydatki osobowe związane z zarządzaniem projektem/ koszty osobowe związane z zarządzaniem projektem z tytułu umowy o pracę.
art.2 pkt.49 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.)
Wartość wydatków kwalifikowalnych
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 50 tys. PLN
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 250 tys. PLN

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

  Imię (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o. (wymagane)

  Nabór wniosków o dotacje w ramach działłania 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje / 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw, RPO Łódzkiego
  Nabór wniosków w ramach działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, RPO Zachodniopomorskiego