Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej I Wzmocnienie Potencjału i Konkurencyjności Gospodarki Regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa,Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – Centra logistyczne.

Wnioski przyjmowane będą od 02.11.2016 do 30.12.2016

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są przedsiębiorstwa

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty polegające na budowie, przebudowie i modernizacji infrastruktury centrów logistycznych.

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:

 • projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, lecz maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85%.

W ramach niniejszego konkursu do przykładowego katalogu kosztów kwalifikowalnych można zaliczyć następujące wydatki inwestycyjne:

1. Nabycie własności nieruchomości niezabudowanych lub zabudowanych lub innego prawa do tych nieruchomości do wysokości limitów wynikających z Wytycznych.

2. Budowa, przebudowa lub rozbudowa terminali/centrów logistycznych, w tym np. modernizacja placów składowych i przeładunkowych, magazynów, parkingów, dróg wewnętrznych, torów kolejowych niezbędnych dla funkcjonowania terminalu/centrum logistycznego.

3. Budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury technicznej, w szczególności przewodów i/lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych lub telekomunikacyjnych niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania terminalu/centrum logistycznego.

4. Nadzór nad robotami budowlanymi, o ile wynika z przepisów prawa.

5. Nabycie lub wytworzenie środków trwałych w tym: maszyn i urządzeń, narzędzi, przyrządów i instalacji, wyposażenia technicznego biur niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania terminalu/centrum logistycznego.

6. Nabycie środków transportu w tym m.in.: uniwersalnych samojezdnych urządzeń przeładunkowych przystosowanych do przeładunku wszelkiego typu jednostek (kontenery lądowe, naczepy, nadwozia), bramowych suwnic kontenerowych, dźwigów, żurawi samochodowych, wozów podnośnikowych (czołowych i bocznych), lokomotyw manewrowych etc.

7. Zakup lub modernizacja systemów telematycznych umożliwiających monitorowanie pojazdów lub przewożonego ładunku, kontrolę parametrów pracy pojazdów i przekazywanie rejestrowanych danych do centrum ich przetwarzania.

8. Zakup lub modernizacja systemów informatycznych umożliwiających przetwarzanie uzyskanych danych w celu skuteczniejszego zarządzania terminalem/centrum logistycznym.

W ramach niniejszego konkursu do kosztów kwalifikowalnych (w ramach pomocy de minimis4) można zaliczyć wydatki związane z pracami przygotowawczymi (z wyłączeniem wydatków przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz biznes planu), w szczególności koszty projektu budowlanego, koszty dokumentacji technicznej oraz specjalistycznych ekspertyz, z zastrzeżeniem, że są to koszty konieczne do realizacji projektu

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

  Imię (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o. (wymagane)

  Nabór wniosków w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów - Bon na innowacje, RPO Mazowieckiego
  Nabór wniosków w ramach Działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) / 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju, RPO Warmińsko-mazurskiego