WARMIŃSKO-MAZURSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W OLSZTYNIE
jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020 ogłosiła KONKURS NR RPWM.01.02.01-IP.03-28-001/16 na dofinansowanie projektów ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020
Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ 1 INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR
Działanie 1.2 Innowacyjne firmy
Poddziałanie 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką

Termin składania wniosków: od 30 sierpnia 2016 r. do 30 września 2016 r.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

Schemat A i B Przedsiębiorstwa (MŚP);
Konsorcja: przedsiębiorstw, IOB, podmiotów sektora naukowo badawczego, uczelni, przy czym liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo ;

Schemat C Przedsiębiorstwa MŚP i duże;
Konsorcja: przedsiębiorstw, IOB, podmiotów sektora naukowo-badawczego, uczelni, przy czym liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.

W niniejszym Poddziałaniu dopuszczalne jest aplikowanie o środki przez duże przedsiębiorstwa, pod warunkiem wykazania przez Beneficjenta mechanizmu zapewnienia dyfuzji wyników prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej do gospodarki regionu oraz zapewnienia, że wkład finansowy z funduszy nie spowoduje znacznego ubytku liczby miejsc pracy w istniejących lokalizacjach na terytorium UE

Minimalna wartość projektu:
Schemat A – nie dotyczy, Schemat B – 50 000,00 PLN, Schemat C – 260 000,00 PLN

Maksymalna wartość projektu:
Schemat A,B i C – nie dotyczy

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu:
Schemat A – nie dotyczy, Schemat B – 50 000,00 PLN, Schemat C – 260 000,00 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu:
Schemat A – 50 000,00 PLN, Schemat B – 260 000,00 PLN, Schemat C – 10 000 000,00 PLN

Przewidziane do wsparcia typy projektów:

Schemat A: „Bon na nawiązanie współpracy” – instrument polegający na finansowaniu dotacyjnym projektów mających na celu zakup usług B+R oraz usług doradczych związanych z B+R.
Działanie służy wspomaganiu inicjowania współpracy w obszarze B+R pomiędzy przedsiębiorstwami a naukowcami/ podmiotami oferującymi usługi naukowe i badawczorozwojowe, zarówno z jak i spoza regionu oraz z innych krajów UE. Zakres merytoryczny współpracy może dotyczyć takich działań jak: wykonanie badań, wsparcie rozwoju technologii lub produktu na wstępnym etapie jego opracowywania, przygotowanie do komercjalizacji wyników prac B+R. Zakładanym rezultatem projektu. powinno być wywoływanie współpracy pomiędzy wnioskodawcą i sektorem naukowobadawczym. Efektem współpracy powinno być rozwiązanie określonego problemu, prowadzące do rozwoju firmy i w perspektywie zapewniające podniesienie jej innowacyjności. Przykładowymi projektami mogą być: dopracowanie nowego produktu lub technologii, pomoc doradcza we wdrożeniu nowej technologii, badanie wyrobu na zgodność z normą. Środki wsparcia w ramach niniejszego działania są przeznaczone na finansowanie usług badawczo-rozwojowych realizowanych przez naukowców/ podmioty oferujące usługi naukowe i badawczo-rozwojowe.

Schemat B: „Bon na rozwój współpracy poprzez projekty B+R” – dotacje przeznaczone na rozwój nowych lub udoskonalenie obecnie oferowanych i wykorzystywanych produktów/ usług/ technologii, przygotowanie do uzyskania akredytacji i certyfikacji, proces akredytacji i certyfikacji oraz proces uzyskiwania ochrony praw własności intelektualnej, z wyłączeniem kosztów postępowań sądowych.
Działanie pozwala na finansowanie projektów badawczych i badawczo-rozwojowych mających na celu rozwój nowych lub doskonalenie obecnie oferowanych i wykorzystywanych produktów/usług/technologii, przygotowanie do uzyskania i pozyskanie certyfikacji oraz uzyskanie ochrony praw własności intelektualnej. Beneficjent może zdecydować o zakupie usług badawczych, technologii i wiedzy, zarówno od naukowców/ podmiotów oferujących usługi badawczo-rozwojowe z regionu, jak i spoza regionu oraz z innych krajów UE. Wsparcie jest przeznaczone na finansowanie prac B+R, mogących obejmować prace realizowane przez pracowników firmy i/lub przez zewnętrzny podmiot oferujący usługi B+R/ naukowca, której udział jest obligatoryjny.

Schemat C: „Kontrakt B+R” – dofinansowanie dużych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych do etapu pierwszej produkcji włącznie.
Działanie pozwala na finansowanie dużych projektów badawczo-rozwojowych połączonych z wdrożeniem uzyskanych wyników. Część B+R (etap I) musi obejmować badania mające na celu rozwój nowych technologii i/lub produktów. Część wdrożeniowa (etap II) obejmuje wdrożenie uzyskanych wyników do etapu pierwszej produkcji włącznie, która oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe polegające na zwiększeniu skali linii pilotażowych lub zakupie/ wytworzeniu pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujące etapy następujące po uruchomieniu linii pilotażowej użytej do fazy testowania. Pierwsza produkcja nie obejmuje produkcji masowej ani działalności handlowej. Zakłada się, że dofinansowanie uzyskać będą mogły przedsięwzięcia obejmujące pierwszą produkcję poprzedzoną wcześniejszymi etapami (prace rozwojowe, faza demonstracji, walidacji)[2] Projekty dotyczące wyłącznie pierwszej produkcji nie będą kwalifikowane. Beneficjenci dokonują zakupu usług badawczych, technologii i wiedzy w jednostkach B+R lub od zespołów badawczo-rozwojowych. Opracowane rozwiązanie musi być unikalne i innowacyjne. Jednostki B+R, zespoły badawczo-rozwojowe i firmy współpracujące z jednostkami badawczymi mogą pochodzić z regionu, jak i spoza regionu, w tym z innych krajów UE. W ramach części wdrożeniowej finansowane mogą być zakupy środków trwałych niezbędnych do wdrożenia wypracowanego rozwiązania oraz zakupy wyposażenia laboratoryjnego. We wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 1.2.2 beneficjent zobligowany jest do wykazania, że przeprowadził analizę rynku w celu konkurencyjnego wyboru Wykonawcy spełniającego wymagania określone w kryteriach wyboru projektów.
W przypadku wsparcia stanowiącego pomoc publiczną, udzielaną w ramach realizacji programu, znajdą zastosowanie właściwe przepisy prawa wspólnotowego i krajowego a wsparcie udzielone zostanie na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu [GBER]; Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis; Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020; Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wynosi:

Badania przemysłowe Eksperymentalne prace rozwojowe Studium Wykonalności Infrastruktura B+R
Małe przedsiębiorstwo 70% 45% 70% 70%
Średnie przedsiębiorstw 60% 35% 60% 60%
Duże przedsiębiorstwo 50% 25% 50% 50%


Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych

Badania przemysłowe Eksperymentalne prace rozwojowe Studium Wykonalności Infrastruktura B+R
Małe przedsiębiorstwo 30% 55% 30% 30%
Średnie przedsiębiorstw 40% 65% 40% 40%
Duże przedsiębiorstwo 50% 75% 50% 50%

 

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

  Imię (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o. (wymagane)

   

  Nabór wniosków na firm MŚP na Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw - poprzez udzielanie bonów na doradztwo, RPO Mazowieckiego
  Nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw, woj. warmińsko-podlaskiego