WARMIŃSKO-MAZURSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W OLSZTYNIE
jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020 ogłosiła KONKURS NR RPWM.01.02.01-IP.03-28-001/16 na dofinansowanie projektów ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020
Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ 1 INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR
Działanie 1.2 Innowacyjne firmy
Poddziałanie 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw

Termin składania wniosków: od 30 sierpnia 2016 r. do 30 września 2016 r.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • Przedsiębiorstwa (MŚP i duże),
 • Grupy przedsiębiorstw (w tym m.in. porozumienia, sieci, konsorcja) – MŚP i duże;
 • Konsorcja: przedsiębiorstw, IOB, podmiotów sektora naukowo-badawczego, uczelni, przy czym liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.

W niniejszym Poddziałaniu dopuszczalne jest aplikowanie o środki przez duże przedsiębiorstwa, pod warunkiem wykazania przez Beneficjenta mechanizmu zapewnienia dyfuzji wyników prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej do gospodarki regionu oraz zapewnienia, że wkład finansowy z funduszy nie spowoduje znacznego ubytku liczby miejsc pracy w istniejących lokalizacjach na terytorium UE

Minimalna wartość projektu: 200 000,00 PLN
Maksymalna wartość projektu: nie dotyczy
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (w zależności od wielkości podmiotu):

 • mikro, małe – 200 000,00 PLN,
 • średnie – 400 000,00 PLN,
 • duże – 800 000,00 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (w zależności od wielkości podmiotu):

 • mikro, małe – 1 000 000,00 PLN,
 • średnie – 3 000 000,00 PLN,
 • duże – 5 000 000,00 PLN

Przewidziane do wsparcia typy projektów:

 1. Wsparcie infrastruktury B+R tj. stworzenia lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w postaci: działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym laboratoriów) oraz tworzenie centrów badawczo-rozwojowych.
 2. Prowadzenie badań w przedsiębiorstwach, (badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych), w tym inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczej wykorzystywanej do prowadzenia rynkowo zorientowanej działalności badawczo-rozwojowej (np. inwestycje w linie pilotażowe, urządzenia i sprzęt niezbędny do fazy demonstracji, walidacji, testowania jako element większego projektu B+R).

  W ramach typu 1 i 2 możliwe będzie dofinansowanie kompleksowych działań zmierzających do uzyskania praw wyłącznych do wytworzonych/uzyskanych w ramach projektu własnych rozwiązań technologicznych, zakończone uzyskaniem tych praw. Wsparcie uzyskają przedsięwzięcia do etapu pierwszej produkcji włącznie, która oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe polegające na zwiększeniu skali linii pilotażowych lub zakupie/ wytworzeniu pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujące etapy następujące po uruchomieniu linii pilotażowej użytej do fazy testowania. Pierwsza produkcja nie obejmuje produkcji masowej ani działalności handlowej. Zakłada się, że dofinansowanie uzyskać będą mogły przedsięwzięcia obejmujące pierwszą produkcję poprzedzoną wcześniejszymi etapami (prace rozwojowe, faza demonstracji, walidacji)[2]. Projekty dotyczące wyłącznie pierwszej produkcji nie będą kwalifikowane. W przypadku projektów realizowanych przez duże firmy preferencją objęte będą projekty podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, NGO i instytucjami badawczymi.

  W przypadku wsparcia stanowiącego pomoc publiczną, udzielaną w ramach realizacji programu, znajdą zastosowanie właściwe przepisy prawa wspólnotowego i krajowego a wsparcie udzielone zostanie na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu [GBER]; Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis; Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020; Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wynosi:

Badania przemysłowe Eksperymentalne prace rozwojowe Studium Wykonalności Infrastruktura B+R
Małe przedsiębiorstwo 70% 45% 70% 70%
Średnie przedsiębiorstw 60% 35% 60% 60%
Duże przedsiębiorstwo 50% 25% 50% 50%


Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych

Badania przemysłowe Eksperymentalne prace rozwojowe Studium Wykonalności Infrastruktura B+R
Małe przedsiębiorstwo 30% 55% 30% 30%
Średnie przedsiębiorstw 40% 65% 40% 40%
Duże przedsiębiorstwo 50% 75% 50% 50%

 

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

  Imię (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o. (wymagane)

   

  Nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką, woj. warmińsko-podlaskiego
  Ogłoszono nabór wniosków o dotacje dla przedsiębiorstw na tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe.