Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 1.4 „Wzór na konkurencję” w ramach I Osi priorytetowej „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Etapu I Działania 1.4 „Wzór na konkurencję”.

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Etapu I należy złożyć w terminie: od 13 września do 15 listopada 2017 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

O dofinansowanie w ramach działania mogą ubiegać się wyłącznie mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej (makroregion Polski Wschodniej – oznacza obszar obejmujący następujące województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko – mazurskie) potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

W ramach Etapu I działania 1.4 POPW dofinansowanie mogą uzyskać projekty obejmujące przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej.

Koszty kwalifikowalne obejmują koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 5 000 000,00 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 100 000,00 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Pomoc finansowa w ramach działania 1.4 I etap jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

  Imię (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o. (wymagane)

  Nabór wniosków w ramach działania 1.1 Badania i innowacje, RPO Lubuskiego
  Nabór wniosków w ramach działania 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP / 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej (Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP - z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat), RPO Dolnośląskiego