Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 5 czerwca br. ogłosiło nowy konkurs na projekty aplikacyjne. Projekty aplikacyjne to przedsięwzięcia polegające na prowadzeniu prac B+R (badania przemysłowe lub/i prace rozwojowe), realizowane przez konsorcja z udziałem przedsiębiorców i jednostek naukowych, w których liderem jest jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo . W bieżącym roku po raz pierwszy ogłoszenie o konkursie wraz z dokumentacją zostało opublikowane z ponad trzymiesięcznym wyprzedzeniem, aby zainteresowani mieli więcej czasu na przygotowanie wniosku o dofinansowanie.

W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów, z zastrzeżeniem, że udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorcy/przedsiębiorców w całkowitych kosztachkwalifikowalnych projektu wynosi minimum 30%.

Nowy konkurs przewiduje istotne modyfikacje w porównaniu z konkursami ogłaszanymi w 2015 oraz w 2016 r. Zmiany te wynikają przede wszystkim ze zmian kryteriów wyboru projektów przyjętych przez Komitet Monitorujący POIR 30 marca br.

Wnioskodawcy będą mogli aplikować o środki w okresie od 18 września do 18 grudnia br.

 

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach pomocy wynosi:

Przedsiębiorca Badania przemysłowe Prace rozwojowe
Maksymalne dofinansowanie Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu zwiększenia intensywności pomocy * Maksymalne dofinansowanie Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu zwiększenia intensywności pomocy *
Mikro 70,00% 80,00% 45,00% 60,00%
Mały 70,00% 80,00% 45,00% 60,00%
Œśredni 60,00% 75,00% 35,00% 50,00%
Duży 50,00% 65,00% 25,00% 40,00%

* W ramach instrumentu wsparcia dopuszcza się zwiększenie intensywności pomocy publicznej

Poziom dofinansowania dla przedsiębiorców – członków konsorcjum na realizację poszczególnych kategorii prac B+R w ramach projektu (intensywność wsparcia) określają § 13 oraz § 14 rozporządzenia MNiSW.

Dopuszcza się zwiększenie intensywności pomocy publicznej w związku z realizacją projektu w ramach tzw. skutecznej współpracy:

a) pomiędzy przedsiębiorcami (w przypadku spełnienia warunków, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 3 lit. a tiret 1 rozporządzenia MNiSW), z wyłączeniem współpracy o charakterze międzynarodowym, lub

b) pomiędzy przedsiębiorcą a co najmniej jedną jednostką naukową, będącą organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą w iedzę (w przypadku spełnienia warunków, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 3 lit. a tiret 2 rozporządzenia MNiSW) lub

c) z uwagi na zobowiązanie do szerokiego rozpowszechniania wyników projektu, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia MNiSW.

Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych ponoszonych przez danego przedsiębiorcę w projekcie.

Jednostka naukowa może otrzymać do 100% dofinansowania, w przypadku gdy projekt jest realizowany w ramach jej działalności niegospodarczej.

W aktualnym konkursie zostały one ustalone na następującym poziomie:

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 mln PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 10 mln PLN.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

  Imię (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o. (wymagane)

   

  Nabór wniosków w ramach działania 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw, RPO Zachodniopomorskiego
  Nabór wniosków w ramach działania 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje / 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw, RPO Łódzkiego