Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłosiło w ramach Osi priorytetowej III Gospodarka niskoemisyjna I nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla działania 3.4 Efektywność energetyczna w MSP.

Wnioski można składać od 09.12.2016 do 16.12.2016

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:
– mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, zgodnie z definicją w załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/201. .

Wnioskodawca musi prowadzić działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego
Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział (w przypadku Wnioskodawców posiadających wpis do KRS) lub miejsce prowadzenia działalności (w przypadku Wnioskodawców działających na podstawie wpisu do CEIDG). Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U. 2015 poz. 2009).
Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla działania 3.4Efektywność energetyczna w MSP RPO WO 2014-2020 tj.:

1) zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii;

2) zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzanie systemów zarządzania energią;

3) zastosowanie energooszczędnych technologii w przedsiębiorstwach;

4) głęboka modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach;

5) instalacje służące do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych, jako uzupełniający element projektu;6) audyt energetyczny dla MSP jako element kompleksowy projektu.

Maksymalny % poziom dofinansowania Uewydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu :

Projekty objęte Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1363):
− Mikro i małe przedsiębiorstwa: 65 %
− Średnie przedsiębiorstwa: 55 %

Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 2 mln PLN.

Minimalna kwota dofinansowania projektu – 100 tys. PLN.

Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż dwa lata.
W uzasadnionych przypadkach na wniosek Beneficjenta ZWO może wyrazić zgodę na wydłużenie wskazanego we wniosku okresu realizacji projektu.

Wsparciem dotacyjnym mogą być objęte przedsiębiorstwa z podregionu nyskiego (wg klasyfikacji NUTS3 – powiat brzeski, namysłowski, nyski, prudnicki oraz głubczycki).

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

  Imię (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o. (wymagane)

  Ogłoszono konkurs do Działania 3.1, Poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock w 2016 r.
  Nabór wniosków w ramach działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw, RPO Lubelskiego