Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.4  Dotacje dla MŚP, Typ projektów B Inwestycje MŚP – produkujących urządzenia finalne niezbędne do produkcji energii lub biokomponentów i biopaliw II i/lub III generacji.

Wnioski można składać od 30.06.2017 r. do 31.08.2017 r.

Wnioski mogą składać:

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, działające na rynku dłużej niż 24 miesiące.

W ramach niniejszego konkursu wsparcie mogą uzyskać projekty MŚP wytwarzających urządzenia finalne lub ich kluczowe i wyspecjalizowane komponenty, wykorzystywane do produkcji:

 1. energii elektrycznej z wiatru, wody, słońca, biogazu i biomasy,
 2. ciepła przy wykorzystaniu biomasy oraz energii geotermalnej i słonecznej,
 3. innych urządzeń grzewczych, aniżeli wskazane w pkt. 1) i 2), w tym m.in. urządzeń służących do produkcji, magazynowania lub odzyskiwania ciepła z otoczenia (np. pomp ciepła, rekuperatorów), kotłów grzewczych gazowych, olejowych, elektrycznych, na paliwa stałe, urządzeń kogeneracyjnych.
 4. energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji,
 5. biokomponentów oraz biopaliw II i/lub III generacji.

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie wskazano w Rozdziale 2 Regulaminu konkursu.

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu:

 • dla mikro i małych przedsiębiorstw wynosi 55%,
 • dla średnich przedsiębiorstw 45%.

Maksymalna dopuszczalna kwota wydatków kwalifikowanych projektu Maksymalna dopuszczalna kwota wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 25 000 000,00 PLN.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

  Imię (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o. (wymagane)

  Nabór wniosków w ramach działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu 1 Małe projekty B+R, RPO Zachodniopomorskiego
  Nabór wniosków w ramach działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości, RPO Świętokrzyskiego