Wnioski przyjmowane będą w terminie od 28.11.2016 r. do 31.01.2017 r.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu są mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wsparcie udzielane będzie przedsiębiorcom, którzy posiadają co najmniej zakład lub oddział w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego przynajmniej od momentu wypłaty pomocy do zakończenia okresu trwałości projektu oraz zamierzają realizować projekt/inwestycję na terenie województwa mazowieckiego.

Interwencja w ramach konkursu ukierunkowana będzie na wsparcie aktywności inwestycyjnej istniejących mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez wdrażanie innowacji, co przełoży się na poprawę pozycji konkurencyjnej tych firm, w tym prowadzące do zwiększenia zatrudnienia.

W ramach konkursu wspierane będą projekty polegające na:

– rozbudowie przedsiębiorstw związanych z wprowadzaniem na rynek produktów i usług nowych co najmniej w skali regionu w wyniku wdrożenia prac B+R;

– realizacji zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianie w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną) w wyniku wdrożenia prac B+R.

Projekty będą realizowane:

 • w ramach pomocy publicznej na podstawie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1377);
 •  w ramach pomocy de minimis na podstawie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488).

Pomoc de minimis może być udzielana wyłącznie pomocniczo. W przypadku stwierdzenia naruszenia efektu zachęty inwestycja podlega odrzuceniu bez możliwości realizowania jej w ramach pomocy de minimis;

W ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej maksymalny poziom dofinansowania zgodny z zapisami rozporządzenia, tj.

Region

Podstawowe dofinansowanie

Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii za MŚP

ciechanowsko-płocki

35%

Mikro i małe 55%, średnie 45%

ostrołęcko-siedlecki

35%

Mikro i małe 55%, średnie 45%

radomski i warszawski wschodni

35%

Mikro i małe 55%, średnie 45%

warszawski zachodni

20%

Mikro i małe 40%, średnie 30%

miasto stołeczne Warszawa do dnia 31.12.2017

15%

Mikro i małe 35%, średnie 25%

miasto stołeczne Warszawa od dnia 01.01.2018

10%

Mikro i małe 30%, średnie 20%

 

W ramach pomocy de minimis maksymalny poziom wynosi 80 % kosztów kwalifikowalnych projektu.

Minimalny wkład własny wynosi 25% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest zapewnić środki na wkład własny z tytułu wydatków kwalifikowalnych oraz wydatków niekwalifikowalnych.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 4 000 000,00 PLN.

Minimalny poziom dofinansowania wynosi 2 000 000,00 PLN.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

  Imię (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o. (wymagane)

  Nabór wniosków w ramach działania 5.5 Promocja niskoemisyjności, RPO Lubelskiego
  Ogłoszono konkurs do Działania 3.1, Poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock w 2016 r.