Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłosiła nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Infrastruktura służąca do przesyłu i dystrybucji energii cieplnej z OZE (konkurs Nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-064/16).

Wnioski przyjmowane będą  od 30.12.2016 do 20.01.2017

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:

– przedsiębiorstwo,

– jednostkę samorządu terytorialnego,

– związek jednostek samorządu terytorialnego,

– stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,

– samorządową jednostkę organizacyjną posiadającą osobowość prawną,- organizację pozarządową,

– partnera prywatnego we współpracy z podmiotem/ami publicznym/i w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano:

Projekty dotyczące budowy, przebudowy infrastruktury służącej do przesyłu i dystrybucji energii cieplnej pochodzącej z OZE (elementem projektu będzie przyłącze do źródła energii cieplnej.  Realizacja przyłącza służącego przyłączeniu do sieci ciepłowniczej ostatecznego odbiorcy ciepła, do którego przesyłu służyć będzie sieć realizowana w ramach projektu.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

  Imię (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o. (wymagane)

  Nabór wniosków w ramach działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa/ 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Schemat 1.2 B – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, RPO Dolnośląskiego
  Nabór wniosków w ramach działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) / 1.3.5 Usługi dla MŚP, RPO Warmińsko-mazurskiego