Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III. Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny

Wnioski można składać  w terminie  od 30.12.2016 do 31.05.2017 r.

O dotacje ubiegać się mogą:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną,
 • przedsiębiorstwa,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS,
 • szkoły wyższe,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej,
 • porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.
  UWAGA:

Nie przewiduje się wsparcia sieci ciepłowniczych należących do przedsiębiorstw ciepłowniczych z obszaru ROF (gminy: Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Czudec, Głogów Małopolski, Krasne, Lubenia, Łańcut, Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn, Miasto Łańcut, Gmina Miasto Rzeszów).
Wsparcia nie uzyskają projekty realizowane na terenie ROF przez beneficjentów działania 3.4.

Dofinansowanie można otrzymać na:

 1. Roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie przedsięwzięć dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł w oparciu o energię wody, wiatru, słońca, geotermii, hydrotermalną, aerotermalną, biogazu i biomasy. Inwestycje o łącznej mocy instalowanej elektrowni/jednostki poniżej:
  -energia wodna (do 5 MWe),
  -energia wiatru (do 5 MWe),
  -energia słoneczna (do 2 MWe/MWt),
  -energia geotermalna (do 2 MWt, brak limitu dla wytwarzania energii -elektrycznej),
  -energia biogazu (do 1 MWe, brak limitu dla wytwarzania energii cieplnej),
  -energia biomasy (do 5 MWt/MWe).
  Projekty mogą obejmować również roboty budowlane i/lub wyposażenie związane z podłączeniem ww. instalacji do sieci elektroenergetycznych/ciepłowniczych.
 2. Roboty budowlane i/lub wyposażenie instalacji wytwarzania energii w procesach wysokosprawnej kogeneracji ze źródeł odnawialnych. Inwestycje o mocy zainstalowanej energii elektrycznej do 1 MW. Projekty mogą obejmować również roboty budowlane i/lub wyposażenie związane z podłączeniem ww. instalacji do sieci elektroenergetycznych/ciepłowniczych.
 3. Roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące budowy, rozbudowy, przebudowy sieci ciepłowniczych, które służą dystrybucji ciepła wytwarzanego wyłącznie z OZE. Z wyłączeniem sieci ciepłowniczych z obszaru ROF.
  Konkurs nie dotyczy ”projektów parasolowych”.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu
Zgodnie z zapisami SZOOP – 500 000 PLN.

Uwaga!
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną na propagowanie energii ze źródeł
odnawialnych lub na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji wydatki kwalifikowane
do dofinansowania muszą być zgodne z postanowieniami 40 ust. 4 lub 41 ust. 6 lit. b
Rozporządzenia KE nr 651/2014. Oznacza to, że próg minimalnej wartości wydatków
kwalifikowanych dotyczy wydatków pomniejszonych o wartość tzw. inwestycji
referencyjnej.
W przypadku projektów, które należą do kategorii generujących dochody (na podstawie art. 61
rozporządzenia nr 1303/2013) – próg minimalnej wartości wydatków kwalifikowanych
dotyczy wydatków pomniejszonych o wartość dochodów.
W niektórych przypadkach może dochodzić do łącznego stosowania ww. metod – patrz § 10
ust. 9 Regulaminu.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu
Zgodnie z zapisami SZOOP – nie dotyczy.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – maks. 85% wydatków kwalifikowalnych.

Projekty objęte pomocą publiczną – maks. 85% wydatków kwalifikowanych z uwzględnieniem zasad wynikających z przepisów o pomocy publicznej i pomocy de minimis oraz zgodnie z § 10 Regulaminu konkursu.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu
Zgodnie z zapisami SZOOP – 10 000 000 PLN

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

  Imię (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o. (wymagane)

  Nabór wniosków w ramach działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) / 1.3.5 Usługi dla MŚP, RPO Warmińsko-mazurskiego
  Nabór wniosków o dotacje w ramach działania 2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw / 2.2.1 Modele biznesowe MŚP, RPO Łódzkiego