Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.9 Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi.

Wnioski można składać od 03.07.2017 r. do 31.08.2017 r.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie są: 

a) przedsiębiorcy,
b) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
c) jednostki organizacyjne jst,
d) jednostki sektora finansów publicznych,
e) szkoły wyższe,
f) kościoły i związki wyznaniowe,
g) wspólnoty mieszkaniowe,
h) spółdzielnie mieszkaniowe,
i) instytucje oświatowe i opiekuńcze,
j) zakłady opieki zdrowotnej,
k) grupy producentów rolnych,
l) organy administracji rządowej prowadzące szkoły,
m) organizacje pozarządowe,
n) PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

W ramach niniejszego konkursu można uzyskać wsparcie na zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi przede wszystkim z biomasy, biogazu i energii słonecznej.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

 • Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami UE (EFRR) wynosi 85% wydatków kwalifikowanych projektu, z zastrzeżeniem szczegółowych uregulowań dotyczących projektów objętych regułami pomocy publicznej.

Minimalny wkład własny oraz  mminimalna kwota wydatków kwalifikowalnych projektu:

 • Minimalny wkład własny – 15%.
 • W ramach konkursu ustala się minimalną dopuszczalną wartość wydatków kwalifikowalnych projektu, która wynosi 100 000,00 PLN.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

  Imię (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o. (wymagane)

   

  Nabór wniosków w ramach działania 1.2.3 Bony na innowacje, RPO Małopolskiego
  Nabór wniosków w ramach działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu 1 Małe projekty B+R, RPO Zachodniopomorskiego