Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, działające jako Instytucja Pośrednicząca, ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałania II.2.1: Modele biznesowe MŚP

Wnioski można składać od 01.06.2017 r. do 09.06.2017 r.

Wnioski mogą składać Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo (MŚP).

Typ projektu podlegający dofinansowaniu:

 • opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa zmierzającego do jego internacjonalizacji.
Przez nowy model biznesowy przedsiębiorstwa zmierzający do jego internacjonalizacji należy rozumieć opracowanie dotyczące wprowadzenia nowych lub już istniejących produktów lub usług przedsiębiorstwa na nowe rynki zbytu za granicą.
Projekt musi być realizowany w granicach administracyjnych województwa łódzkiego.
Kosztami kwalifikowanymi są koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 100 000 zł
Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

  Imię (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o. (wymagane)

  Ogłoszenie o konkursie dla poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
  Nabór wniosków w ramach działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, RPO Mazowieckiego