Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania projektom wpisującym się w cele szczegółowe Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne, w ramach OP 10 Energia.

Wnioski można składać od 19.12.2016 do 31.01.2017

Konkurs skierowany jest do :
1) jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjnych,
2) związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,
3) jednostek administracji rządowej,
4) innych jednostek sektora finansów publicznych,
5) organizacji pozarządowych,
6) podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych,
7) jednostek naukowych,
8) instytucji edukacyjnych,
9) szkół wyższych,
10) grup producentów rolnych,
11) przedsiębiorców,
12) podmiotów, które zostały lub mają zostać wybrane do realizacji projektu w formule partnerstwa publiczno – prywatnego.

Dofinansowanie można otrzymać na:

– budowę, rozbudowę lub przebudowę infrastruktury oraz zakup urządzeń służących do produkcji energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych, w tym wykorzystujących:
a) słońce do 2 MWe/MWt ,
b) biomasę do 5 MWt,
c) biogaz do 1 MWe,
d) geotermalne źródła ciepła do 2 MWt.
– przebudowę infrastruktury oraz zakup niezbędnych urządzeń wykorzystujących energię wody wyłącznie na już istniejących budowlach piętrzących lub wyposażonych w hydroelektrownie o mocy do 5 MWe,
– budowę lub przebudowę infrastruktury przyłączeniowej niezbędnej do odbioru i przesyłu energii elektrycznej lub ciepła ze źródeł odnawialnych,
rozbudowę i przebudowę sieci energetycznych średniego i niskiego napięcia oraz obiektów infrastruktury energetycznej i urządzeń technicznych wyłącznie w celu umożliwienia przyłączenia nowych instalacji produkujących energię z OZE (w tym m.in. stacje transformatorowe).

Minimalna wartość projektu wynosi 300 000 PLN.
Maksymalna wartość projektu nie została ustalona.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania wynosi 10 000 000 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85%.

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wsparcie udzielane będzie zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w pkt 18 opisu Poddziałania 10.3.1. w SzOOP RPO WP, tj.:

1) na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 2011), wydanego w oparciu o art. 48 i 49 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za 2 Przyjętym uchwałą ZWP nr 610/150/16 z dnia 16.06.2016 roku. 3 Kurs przeliczenia EUR/PLN jest tożsamy z kursem wskazanym w algorytmie ustalania limitu kontraktacji wskazanym w Kontrakcie Terytorialnym dla województwa pomorskiego, tj. kurs EBC z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia naboru. 5 zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 z 26.06.2014),

2) na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014- 2020 (Dz. U. poz. 1420), wydanego w oparciu o art. 40, 41 i 49 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 z 26.06.2014),

3) jako pomoc de minimis na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 488) wydanego w oparciu o rozporządzenie KE nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013). Intensywność wsparcia w ramach pomocy de minimis nie może być wyższa niż 85%.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

  Imię (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o. (wymagane)

  Nabór wniosków w ramach działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw, RPO Lubelskiego
  Nabór wniosków w ramach działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, Polska Cyfrowa