Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, mający na celu wsparcie projektów, które zwiększają zastosowanie innowacji w sektorze MŚP.

Numer naboru: RPZP.01.05.00-IZ.00-32-002/16

Wnioski można składać od 01.12.2016 do 31.01.2017

W ramach Działania 1.5 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są przedsiębiorstwa z sektora MŚP, tj.:

a) mikroprzedsiębiorstwa,

b) małe przedsiębiorstwa,

c) średnie przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie będzie udzielane na:

W ramach niniejszego naboru możliwe będzie dofinansowanie typu projektów – innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw. Wsparcie w naborze kierowane będzie wyłącznie na przedsięwzięcia podejmowane w branżach wskazanych w regulaminie konkursu lub branżach bezpośrednio z nimi powiązanych w ramach globalnych łańcuchów wartości, realizowane na rzecz wzmacniania inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego, określonych w Wykazie Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego, stanowiącym załącznik do regulaminu, obejmujące inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzące do:
– wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/usługi,
– zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
– zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

Nabór dedykowany jest następującym inteligentnym specjalizacjom:
– wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
– zaawansowane wyroby metalowe,
– produkty drzewno-meblarskie,
– opakowania przyjazne środowisku,
– produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,
– nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,
– multimodalny transport i logistyka,
– produkty oparte na technologiach informacyjnych.

Działalność, której dotyczy projekt musi zawierać się w katalogu podklas PKD zamieszczonym w regulaminie naboru lub być bezpośrednio z nimi powiązana w ramach globalnych łańcuchów wartości.

Wszystkie projekty, o których dofinansowanie ubiegają się wnioskodawcy, muszą polegać na realizacji inwestycji początkowej w rozumieniu art. 2 pkt 49 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi:

 • 55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych
  przedsiębiorstw,
 • 45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi:

 • 55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw,
 • 45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych
  przedsiębiorstw.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi – 400 000,00 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi – 4 000 000,00 zł.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

  Imię (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o. (wymagane)

  Nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP- ZIT AW (Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP) -Mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą krócej niż 2 lata, woj. dolnośląskie
  Nabór wniosków w ramach działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach, RPO Opolskiego