Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)/ poddziałania 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju.

Wnioski przyjmowane będą  od 31.10.2016 do 05.07.2017

O dofinansowanie mogą ubiegać się MŚP w początkowej fazie rozwoju, tj. funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 3 lata

Wsparcie skierowane jest do firm (MŚP) w początkowej fazie rozwoju, które otrzymają zarówno wsparcie kapitałowe jak i opiekę doradczą, mentorską i szkoleniową. Dotacje przeznaczone są dla firm opartych o innowacyjne pomysły. Wsparcie realizowane będzie w dwóch następujących po sobie schematach (realizacja projektu w schemacie B uwarunkowana jest zakończeniem i rozliczeniem projektu w Schemacie A).

Schemat A: Dofinansowanie opieki mentorskiej i doradczej, pozwalającej wypracować m.in. model biznesowy, program urynkowienia produktu z ewentualnymi badaniami rynku, w tym analizy opłacalności przedsięwzięcia.

Schemat B: Inwestycje w rozwój nowego przedsiębiorstwa. Wydatki mogą być przeznaczone na:

 • rozbudowę, modernizację istniejącej infrastruktury/ sprzętu/ maszyn,
 • nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu:
– Schemat A: 20 000,00 PLN
– Schemat B 150 000,00 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu:
– Schemat A: 150 000,00 PLN
– Schemat B 1 000 000,00 PLN

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu 50% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

  Imię (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o. (wymagane)

  Nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, RPO Podlaskiego – Centra logistyczne
  Nabór wniosków w ramach Programu sektorowego „IUSER”, finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR w 2016 r.