Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Oś Priorytetowa I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu
Działanie 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach
Poddziałanie 1.2.1Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach

Wnioski przyjmowane będą  od 31.10.2016 do 30.11.2016

W ramach konkursu uprawnione do aplikowania są:

 • przedsiębiorstwa – bez względu na status: mikro-, małe, średnie, duże;
 • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych, średnich, dużych przedsiębiorstw;
 • konsorcja przemysłowo-naukowe, w szczególności z udziałem: jednostek naukowych, jednostek naukowo-badawczych, spółek celowych tworzonych przez uczelnie/jednostki naukowe, organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu.

Przedmiotem konkursu jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cele szczegółowe Działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu (priorytet inwestycyjny 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, pobudzania popytu, tworzenia sieci, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu) – w zakresie Poddziałania 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach.

W ramach niniejszego konkursu wsparciem będą objęte wszystkie typy projektów wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, tj.:
1) Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, służącego działalności inwestycyjnej (inwestycje w aparaturę, sprzęt i inną niezbędną infrastrukturę B+R). Warunkiem wsparcia inwestycji w zakresie infrastruktury przedsiębiorstw będzie przedstawienie informacji dotyczących planowanych prac B+R.
2) Prowadzenie przez przedsiębiorstwo prac B+R ukierunkowanych na wdrożenie (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe prowadzone we własnym zakresie lub obejmujące nabycie usług od innych jednostek, w tym także spoza regionu/kraju – jako element projektu).
3) Wdrożenie (do etapu pierwszej produkcji włącznie) własnych lub zakupionych wyników prac B+R. Wdrożenie zakupionych wyników prac B+R jest możliwe tylko w przypadku przeprowadzenia prac rozwojowych (eksperymentalnych prac rozwojowych) uzupełniających/dostosowujących technologie do specyfiki przedsiębiorstwa.

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych

Typ projektu 1

100 000,00 zł

10 000 000,00 zł

Typ projektu 2

20 000,00 zł

5 000 000,00 zł

Typ projektu 3

100 000,00 zł

10 000 000, 00 zł

Projekt kompleksowy (łączący ww. typy projektów)

200 000,00 zł

15 000 000,00 zł

Maksymalna/minimalna wartość projektu nie została określona.

 

Poziom dofinansowania oraz wkład własny Beneficjenta

 1. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych objętych regionalną pomocą inwestycyjną (pomoc udzielana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020):
  1. dla mikro- i małych przedsiębiorstw – do 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

  2. dla średnich przedsiębiorstw – do 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

  3. dla dużych przedsiębiorstw – do 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

 2. Minimalny wymagany wkład własny Beneficjenta w przypadku wydatków objętych regionalną pomocą inwestycyjną wynosi odpowiednio:

  1. 30% – mikro- i małe przedsiębiorstwa;

  2. 40% – średnie przedsiębiorstwa;

  3. 50% – duże przedsiębiorstwa.

 1. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków objętych pomocą na projekty badawczo-rozwojowe (pomoc udzielana na podstawie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014- 2020):

BADANIA PRZEMYSŁOWE

EKSPERYMENTALNE PRACE ROZWOJOWE

STUDIUM WYKONAL NOŚCI

bazowa intensywność pomocy 50%

bazowa intensywność pomocy 25%

bazowa intensywność pomocy 50%

Maksymalne dofinansowanie (bez premii)

Maksymalne dofinansowanie

z uwzględnieniem premii

Maksymalne dofinansowanie

(bez premii)

Maksymalne dofinansowanie

z uwzględnieniem premii

Maksymalne dofinansowanie

Mikro-

70%

80%

45%

60%

70%

Małe

70%

80%

45%

60%

70%

Średnie

60%

75%

35%

50%

60%

Inne niż MŚP

50%

65%

25%

40%

50%

 1. Intensywność pomocy na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe może zwiększona o premię w wysokości 15%, jednak do poziomu nie większego niż 80%, jeżeli spełniony jest jeden z warunków:

  a)  projekt zakłada efektywną współpracę:

 • między przedsiębiorstwami, wśród których co najmniej jedno jest MŚP, lub jest realizowany w co najmniej dwóch państwach członkowskich lub w państwie członkowskim i w państwie umawiającej się strony Porozumienia EOG, przy czym żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 70% kosztów kwalifikowanych, lub

 • między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, jeżeli ta ostatnia ponosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowanych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań;

  b) wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego. Wyniki powinny zostać upowszechnione w ciągu 3 lat od zakończenia realizacji projektu.

  5. Minimalny wymagany wkład własny Beneficjenta w przypadku wydatków objętych pomocą na projekty badawczo-rozwojowe wynosi odpowiednio:

  1. badania przemysłowe

   • 30% (z uwzględnieniem premii 20%) – mikro- i małe przedsiębiorstwa;

   • 40% (z uwzględnieniem premii 25%) – średnie przedsiębiorstwa;

   • 50% (z uwzględnieniem premii 35%) – inne niż MŚP.

  2. eksperymentalne prace rozwojowe:

   • 55% (z uwzględnieniem premii 40%) – mikro- i małe przedsiębiorstwa;

   • 65% (z uwzględnieniem premii 50%) – średnie przedsiębiorstwa;

   • 75% (z uwzględnieniem premii 60%) – inne niż MŚP.

 1. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków objętych pomocą dla MŚP na wspieranie innowacyjności (pomoc udzielana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020) – 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, bez względu na wielkość przedsiębiorcy (wyłącznie MŚP).

 1. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków objętych pomocą na usługi doradcze na rzecz MŚP (pomoc udzielana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020) – 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, bez względu na wielkość przedsiębiorcy (wyłącznie MŚP).

 1. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków objętych pomocą de minimis (pomoc udzielana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020) – 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, bez względu na wielkość przedsiębiorcy.

W przypadku projektów realizowanych przez podmioty inne niż MŚP, których całkowite koszty kwalifikowane przekraczają 1 mln euro3, zastosowanie będzie miała metoda zryczałtowanej, procentowej stawki dochodu, zgodnie z postanowieniami art. 61 ust 3 lit. a) rozporządzenia ogólnego. Zgodnie z art. 2 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 2015/1516 z dnia 10 czerwca 2015 r. ustanawiające, na mocy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady, stawki zryczałtowane dla operacji finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w sektorze badań, rozwoju i innowacji, zryczałtowana stawka dla operacji w sektorze badań, rozwoju i innowacji wynosi 20%. Uwzględniając metodę zryczałtowanej procentowej stawki dochodu maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 68%. Jednocześnie należy mieć na względzie, że maksymalny poziom dofinansowania obliczony zgodnie z powyższymi zasadami nie może być wyższy niż wartość dofinansowania wynikająca z zasad pomocy publicznej.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

  Imię (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o. (wymagane)

  Nabór wniosków w ramach działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, Polska Cyfrowa
  Nabór wniosków w ramach Programu sektorowego „PBSE”, finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR w 2016 r.