Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca/Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa. Schemat 1.2 B – Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw.

Wnioski można składać od 02.01.2017 r. do 02.03.2017 r.

O dotacje ubiegać się mogą:

 • Przedsiębiorcy (mikro, mały, średni oraz duży),w tym przedsiębiorcy typu spin off;
 • konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/ szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty;
 • konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym organizacjami pozarządowymi,którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF i zamierzają realizować projekt/inwestycję na terenie ZIT WrOF.

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące tworzenie i rozwójzaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw w zakresie dotyczącym:

 • laboratoriów specjalistycznych oraz działów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach,
 • centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach, będących jednostkamiorganizacyjnymi lub wyodrębnionymi organizacyjnie jednostkami rozpoczynającymilub rozwijającymi działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie badańnaukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typudziałalności pomieszczeniach przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej orazwykwalifikowanej kadry.

Maksymalna wartość projektu – do 25 000 000 PLN wartości projektu (kwota może ulec zmianie po uzgodnieniach dot. koordynacji interwencji z poziomu krajowego i regionalnego)

Intensywność wsparcia dla poszczególnych beneficjentów:
a) dla mikro- i małych przedsiębiorców – do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
b) dla średnich przedsiębiorców – do 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
c) dla dużych przedsiębiorców – do 25% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

Beneficjent pomocy musi wnieść wkład finansowy w wysokości co najmniej 25 % kosztów kwalifikowalnych, pochodzący ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego.

– Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 000 PLN
– Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 12 000 000 PLN

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

  Imię (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o. (wymagane)

  Nabór wniosków w ramach działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa / 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Schemat 1.2 A – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, RPO Dolnośląskiego
  Nabór wniosków w ramach działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, RPO Kujawsko-pomorskiego