Wnioski przyjmowane będą od 31.10.2016 do 29.09.2016

Wsparcie obejmie przedsięwzięcia polegające na zakupie wyników prac badawczych określonych przez przedsiębiorcę, związanych z opracowaniem lub rozwojem nowego lub ulepszonego produktu, usługi lub zmian procesowych, w tym także usług z zakresu wzornictwa.

Zakres projektu powinien obejmować zakup usług prowadzących do powstania innowacji produktowej lub procesowej.

Zakres usług badawczych powinien obejmować badania przemysłowe lub prace rozwojowe.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu:

 • mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa oraz
 • przedsiębiorstwa posiadające status spin-off definiowane jako przedsiębiorstwa oparte na wynikach badań naukowych prowadzonych na uczelni, w instytucie badawczym lub instytucie PAN, bądź utworzone z udziałem pracowników wcześniej wymienionych podmiotów. Usługa nie może być zlecona macierzystej jednostce naukowej.

W ramach konkursu wnioskodawca będzie mógł złożyć maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie projektu w każdej rundzie, jednak nie więcej niż 2 wnioski w ramach konkursu.

Wnioskodawca musi posiadać siedzibę na terenie województwa mazowieckiego

Wykonawcami usług mogą być: uczelnia publiczna, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inna jednostka naukowa będąca organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), i otrzymała co najmniej ocenę B.

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na projekty obejmujące wyłącznie zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji, przygotowanie prototypu doświadczalnego, zmian procesowych lub nowego projektu wzorniczego; usługa może obejmować: fazę badań przemysłowych lub prac rozwojowych.

Za kwalifikowane uznaje się:

 • wydatki na wykonywanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym nowych lub ulepszonych rozwiązań, a także wykonanie serii próbnej przed uruchomieniem produkcji masowej lub działalności handlowej,
 •  analizy przedwdrożeniowe, opracowanie innowacyjnych rozwiązań,
 • wykonanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym nowych lub ulepszonych rozwiązań,
 • opracowanie projektu wzorniczego dotyczącego opracowania cech technicznych, użytkowych i estetycznych produktu w celu wprowadzenia go na rynek,
 • opracowanie projektu inżynierskiego dotyczącego projektów konstrukcyjnych, technologicznych, oprzyrządowania,
 • zakup usług polegających na opracowaniu innowacji nietechnologicznych, organizacyjnych i/lub marketingowych, maksymalnie do 15 % kosztów kwalifikowalnych.

Projekty będą realizowane w ramach pomocy de minimis.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 80 % kosztów kwalifikowalnych projektu.

Minimalny wkład własny wynosi 20% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest zapewnić środki na wkład własny z tytułu wydatków kwalifikowalnych oraz wydatków niekwalifikowalnych.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 200 000,00 PLN.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

  Imię (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o. (wymagane)

  Nabór wniosków w ramach Działnia 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów - Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych, RPO Mazowieckiego
  Nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, RPO Podlaskiego – Centra logistyczne