Ogłoszono konkurs nr Numer RPSW.01.02.00-IZ.00-26-130/17w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka  Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020Typ 1 projektu: Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach.

Wnioski można składać od 30.06.2017 r. do 31.10.2017 r.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie są: 

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;

duże przedsiębiorstwa pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności  innowacyjnej oraz B+R do gospodarki regionu  oraz pod warunkiem, że projekty będą podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidują współpracę z MŚP, NGO, instytucjami badawczymi.

W ramach niniejszego konkursu można uzyskać wsparcie na rozwój istniejącego lub stworzenie nowego zaplecza badawczo – rozwojowego służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. W ramach przedmiotowego konkursu możliwe będzie wsparcie obejmujące inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące wytworzeniu  lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa. W ramach tego typu projektów wzmacniane będą instytucjonalne zdolności prowadzenia prac badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje m.in. w aparaturę naukowo-badawczą, sprzęt i inne niezbędne wyposażenie, które służą tworzeniu innowacyjnych produktów lub usług. Wsparcie powinno prowadzić do powstawania lub rozwoju działów badawczo-rozwojowych wewnątrz przedsiębiorstw służących działalności B+R.

Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z postanowieniami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz Regulaminu Jednoetapowego Konkursu Zamkniętego nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-130/17w zakresie Osi priorytetowej I Innowacje i nauka Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Typ 1 projektu: Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:
 • dla mikro i małego przedsiębiorstwa – 55% wydatków kwalifikowalnych,
 • dla średniego przedsiębiorstwa – 45% wydatków kwalifikowalnych,
 • dla dużego przedsiębiorstwa – 35% wydatków kwalifikowalnych.
Minimalna wartość ogółem projektu wynosi 300 tys. PLN
Maksymalna wartość ogółem projektu wynosi: 10 mln PLN

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

  Imię (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o. (wymagane)

   

   

  Nabór wniosków w ramach działania 3.4.4 Dotacje dla MSP, RPO Małopolskiego
  Nabór wniosków w ramach Poddziałania 2.3.2 POIR „Bony na innowacje dla MŚP”