Wnioski można składać w terminie od 12 maja 2017 r. do  9 czerwca 2017 r.

O dotacje ubiegać się mogą mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu zalecenia 2003/361/WE, który prowadzą działalność w zakresie przetwarzania produktów rybnych lub chowu lub hodowli ryb.

Dotacje będą przyznawane w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości 50% tych kosztów, nie więcej jednak niż 3 mln zł na daną operację.

Dotacje można uzyskać na inwestycje związane z przetwarzaniem produktów rybołówstwa i akwakultury, które:

1. Przyczyniają się do oszczędzania energii lub zmniejszania oddziaływania na środowisko, w tym unieszkodliwianie odpadów.

Dla tego typu projektów kosztami kwalifikowanymi mogą być koszty:

a) zakupu, budowy, odbudowy, rozbudowy, przebudowy, adaptacji lub wymiany urządzeń przyczyniających się do oszczędzania energii lub redukujących negatywne oddziaływanie na środowisko,

b) budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków,

c) zakupu i wprowadzania proekologicznych projektów technologicznych,

d) zakupu specjalistycznych środków transportu zewnętrznego;

 

2. Poprawiają bezpieczeństwo, higienę, zdrowie i warunki pracy;

Dla tego typu projektów kosztami kwalifikowanymi mogą być koszty:

a) budowy, rozbudowy, przebudowy lub remontu pomieszczeń przetwórstwa i pomocniczych lub zaplecza socjalnego dla pracowników zakładów przetwórstwa produktów rybnych,

b) zakupu urządzeń lub środków transportu wewnętrznego w zakładach przetwórstwa produktów rybnych,

c) zakupu urządzeń lub wyposażenia zakładów przetwórstwa produktów rybnych służącego poprawie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

d) zakupu specjalistycznych środków transportu zewnętrznego;

 

3. Wspierają przetwarzanie połowów ryb ze stad przemysłowych, które nie mogą być przeznaczone do spożycia przez ludzi;

Dla tego typu projektów kosztami kwalifikowanymi mogą być koszty:

a) budowy, odbudowy, rozbudowy, przebudowy lub adaptacji budynków, w których będzie prowadzona wyłącznie działalność związana z przetwarzaniem połowów ryb ze stad przemysłowych, które nie mogą być przeznaczone do spożycia przez ludzi,

b) zakupu i wymiany maszyn i urządzeń, służących do przetwarzania połowów ryb ze stad przemysłowych, które nie mogą być przeznaczone do spożycia przez ludzi,

c) zakupu i wdrożenia projektów technologicznych związanych z przetwarzaniem połowów ryb ze stad przemysłowych, które mają wpływ na zwiększanie potencjału przetwarzania połowów ryb ze stad przemysłowych, które nie mogą być przeznaczone do spożycia przez ludzi;

 

4. Dotyczą przetwarzania produktów ubocznych powstałych na skutek głównej działalności związanej z przetwarzaniem;

Dla tego typu projektów kosztami kwalifikowanymi mogą być koszty:

a) zakupu i wdrożenia projektów technologicznych związanych z przetwarzaniem produktów ubocznych powstałych na skutek głównej działalności związanej z przetwarzaniem produktów rybołówstwa,

b) zakupu i wymiany maszyn i urządzeń, służących do przetwarzania produktów ubocznych powstałych na skutek głównej działalności związanej z przetwarzaniem pro

duktów rybołówstwa i akwakultury;

 

5. Dotyczą przetwarzania produktów akwakultury ekologicznej zgodnie z art. 6 i 7 rozporządzenia (WE) nr 834/2007;

Dla tego typu projektów kosztami kwalifikowanymi mogą być koszty:

a) budowy, odbudowy, rozbudowy, przebudowy lub adaptacji budynków, w których będzie prowadzona działalność związana z przetwarzaniem produktów akwakultury ekologicznej, wytworzonych przy zastosowaniu metody produkcji zgodnej z zasadami określonymi w rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EW

G) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.), na wszystkich etapach produkcji, przygotowania i dystrybucji,

b) zakupu i wymiany maszyn i urządzeń, służących do przetwarzania produktów akwakultury ekologicznej,

c) zakupu i wdrożenia projektów technologicznych związanych z przetwarzaniem produktów akwakultury ekologicznej,

d) uzyskania certyfikatów dla przetwórstwa produktów ekologicznych,

e) mające wpływ na zwiększenie potencjału przetwarzania produktów akwakultury ekologicznej;

 

6. Powstanie nowych lub udoskonalonych produktów, nowych lub udoskonalonych procesów lub też nowych lub udoskonalonych systemów zarządzania i organizacji.

Dla tego typu projektów kosztami kwalifikowanymi mogą być koszty:

a) zakupu aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,

b) zakupu lub rozszerzenia funkcjonalności oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania procesem produkcji lub magazynowania, łącznie z ich wdrożeniem,

c) wdrożenia systemów zarządzania jakością,

d) opłat za patenty i licencje,

e) zakupu lub wprowadzenia nowych lub innowacyjnych procesów technologicznych, w tym zakupu maszyn i urządzeń, bezpośrednio związanych z celem operacji,

f) szkolenia pracowników w zakresie, o którym mowa w lit. a–e.

 

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi 50%

 Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 3 mln PLN

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

  Imię (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o. (wymagane)

  Ogłoszenie o konkursie dla działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa - konkurs horyzontalny/Schemat 1.2 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw, RPO Dolnośląskiego
  Ogłoszenie o konkursie dla poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020