PARP ogłosiła II rundę naboru wniosków w ramach IV edycji programu Wsparcie na uzyskanie grantu.

Celem programu jest zwiększenie innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorców przez dofinansowanie ich udziału w międzynarodowych programach innowacyjnych.

Program skierowany jest do przedsiębiorców, którzy złożyli wniosek projektowy w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego jako koordynator, albo występują w takim projekcie jako partner. Warunkiem udzielenia wsparcia jest uzyskanie pozytywnej oceny formalnej wniosku projektowego.

Przez międzynarodowy program innowacyjny rozumiany jest program, który zakłada współpracę przedsiębiorców z jednostkami naukowymi lub z innymi przedsiębiorcami. Współpraca ta powinna dotyczyć podmiotów z co najmniej dwóch krajów, a jej celem powinno być przeprowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych. Realizacja międzynarodowego programu innowacyjnego nie mogła rozpocząć się wcześniej niż w 2007 roku.

Wsparcie w ramach programu jest przeznaczone na pokrycie kosztów (refundacja) przygotowania i złożenia jednego wniosku projektowego, w odpowiedzi na jedno wezwanie konkursowe w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego. Nie ma ograniczeń co do liczby składanych do PARP wniosków. Jeden przedsiębiorca może uzyskać refundację kosztów kilku wniosków projektowych, o ile były one składane na różne wezwania konkursowe.

Całkowity budżet programu w 2015 roku dostępny dla wnioskodawców wynosi 2 000 000 zł. W ramach I rundy zostały złożone wnioski na kwotę 1 176 979,44 zł, która stanowi 58,85 % alokacji. Do wykorzystania w II rundzie naboru pozostaje 823 020,56 zł.

Kwota wsparcia na uzyskanie grantu udzielona jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 75 000 zł w przypadku koordynatora międzynarodowego projektu innowacyjnego oraz 35 000 zł w przypadku partnera w międzynarodowym projekcie innowacyjnym. Wysokość Wsparcia na uzyskanie grantu może wynosić do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem i stanowi pomoc de minimis.

Nabór wniosków trwa od dnia 6 lipca 2015 r. do dnia 5 sierpnia 2015 r. do godz. 16:00:00. W przypadku zarejestrowania wniosków w Generatorze Wniosków na kwotę wyczerpującą 100% alokacji, PARP poinformuje na stronie internetowej www.parp.gov.pl z 3-dniowym wyprzedzeniem o skróconym terminie zakończenia składania wniosków.

Przykłady międzynarodowych programów innowacyjnych:

Horyzont 2020,
7. Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego UE,
Eureka (Eurostars) 2007-2013,
Eranet Cornet II,
Inicjatywa Cornet,
Eranet Erasme2,
Polsko-Izraelski konkurs na projekty badawczo-rozwojowe,
Konkurs w ramach polsko-niemieckiej współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju,
CELTIC/EUREKA,
Leonardo da Vinci – Rozwój innowacji,
Knowledge Partneship,
Program Wspólny AAL (Ambient Assisted Living),
“Prevention, Preparedness and Consequence Management of Terrorism and Other Security-Related Risks” 2007-2013 (CIPS Programme),
EDA Defence R&T Joint Investment Programme on Force Protection (JIP-FP),
Polsko-Norweska Współpraca Badawcza.
Przykłady programów, które nie spełniają wymogów międzynarodowego programu innowacyjnego:

Program Leonardo da Vinci – Projekty transferu innowacji (zakłada transfer istniejących technologii),
Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji – ang. Competitiveness and Innovation Framework Programme – CIP, w tym komponent EIP – Instrumenty Pozafinansowe (zakłada tylko promowanie, a nie prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych),
eContentplus (jego realizacja rozpoczęła się w 2005 r.),
INTERREG IVC (jego celem nie jest przeprowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych, a przedsiębiorcy i stowarzyszenia przedsiębiorców są niekwalifikowanymi partnerami w projektach),
Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja ENPI 2007-2013 (mali i średni przedsiębiorcy nie mogą być partnerami w projektach dofinansowanych z tego programu, a celem programu nie są badania naukowe lub prace rozwojowe),
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy, za wyjątkiem Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej (wśród celów programów nie przewidziano badań naukowych i prac rozwojowych przedsiębiorców we współpracy z jednostka

Informacja o zakończonej ocenie formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie nr 1 w ramach Poddziałania 1.1.2 PO IR „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”
Informacja o liczbie wniosków złożonych w ramach Poddziałania 1.1.2 PO IR Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej