PARP ogłosiła nabór wniosków w ramach działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów ;  poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów.
Wnioski będą przyjmowane od 30 października 2015 r. do 27 listopada 2015 r. (w ostatnim dniu naboru do godz.16:00:00).

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach poddziałania 1.1.1 POPW możliwości dofinansowania podlegają projekty realizowane na terytorium makroregionu Polski Wschodniej polegające na stworzeniu kompleksowego programu akceleracji innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup, utworzonych na bazie zgłoszonego pomysłu biznesowego i zarejestrowanych w makroregionie.

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania

W ramach poddziałania 1.1.1 POPW do dofinansowania kwalifikować się mogą następujące rodzaje kosztów:

1) Koszty bezpośrednie:
a) Koszty organizacji programu inkubacji, w tym:

 • koszty usług doradczych i eksperckich związanych z organizacją i przeprowadzeniem warsztatów, spotkań networkingowych (sieciujących) i działań animacyjnych dla społeczności skupionej wokół Platformy startowej, które nie stanowią elementu stałej lub okresowej działalności beneficjenta, ani nie wchodzą w zakres jego bieżących wydatków operacyjnych,
 • koszty nabycia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wyłącznie w celach związanych z realizacją programu inkubacji do wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym, w okresie, w którym będą one wykorzystywane do realizacji projektu (oznacza to, że wartość rezydualna środków trwałych i wartości niematerialno-prawnych po zakończeniu realizacji projektu nie jest wydatkiem kwalifikowalnym),
 • koszty działań informacyjno-promocyjnych;

b) Koszty przeprowadzenia naboru i oceny innowacyjnych pomysłów, tj. koszty nabywanych usług związanych z organizowanym naborem i oceną innowacyjnych pomysłów, w szczególności w zakresie:

 • organizacji panelu ekspertów (tj. koszty wynagrodzenia, podróży, zakwaterowania członków panelu ekspertów oceniających innowacyjne pomysły, koszty obsługi cateringowej),
 • dodatkowych niezbędnych usług eksperckich i doradczych, związanych z oceną innowacyjnych pomysłów, w szczególności w zakresie wyceny wartości niematerialnych i prawnych, specjalistycznych ekspertyz technologicznych, prawnych, finansowych,
 • organizacji dedykowanych wydarzeń startupowych, podczas których dokonywany będzie nabór i ocena innowacyjnych pomysłów;

c) Koszty indywidualnego wsparcia rozwoju innowacyjnych pomysłów biznesowych przedsiębiorstw typu startup, tj.:

 • koszty podstawowych usług inkubacji świadczonych na rzecz przedsiębiorstwa typu startup, w tym dotyczących:
 • zapewnienia powierzchni biurowej, (wraz z infrastrukturą teleinformatyczną oraz niezbędnym wyposażeniem) odpowiedniej do potrzeb prowadzenia działalności przez inkubowany startup w ramach prac nad rozwojem pomysłu,
 • organizacji warsztatów i szkoleń z zakresu wystąpień publicznych oraz przygotowania prezentacji na sesje pitchingowe,
  • mentoringu,
  • obsługi księgowej,
  • obsługi prawnej,
  • doradztwa podatkowego,
  • podstawowego wsparcia marketingowego w zakresie opracowania elementów identyfikacji korporacyjnej;
 • koszty specjalistycznych usług związanych z opracowaniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu bądź usługi), w szczególności w zakresie:
  • wsparcia technicznego, technologicznego, inżynierskiego, informatycznego, wzorniczego, w tym zapewnienie niezbędnego oprogramowania i licencji,
  • wsparcia w obszarze zarządzania i przedsiębiorczości pod kątem rozwijanego pomysłu (ocena rynkowa produktu, stworzenia modelu biznesowego),
  • wsparcia w obszarze analiz potrzeb klienta (badanie rynku, odnajdowanie i ocenianie możliwości rynkowych, prowadzących do zaspokojenia potrzeb określonych odbiorców (nabywców) oraz dokładne ustalenie tych potrzeb, opracowywanie produktu oraz strategii jego dystrybucji, przygotowanie odpowiedniej strategii ceny i promocji, reklama i informacja o produkcie),
  • wsparcia w obszarze projektowania graficznego, tworzenia nazw i znaków firmowych, w tym wizualne kreowanie marki, tworzenie systemów identyfikacji oraz wspomagania sprzedaży;
 • koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach i misjach gospodarczych przedsiębiorstwa typu startup;
 • koszty wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu zajmującego się indywidualnym wsparciem rozwoju innowacyjnych pomysłów biznesowych, tj. opiekunów startupów z zastrzeżeniem, że kwalifikowalnymi składnikami wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy są: wynagrodzenie brutto, składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, składki na fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych oraz wydatki ponoszone na Pracowniczy Program Emerytalny, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych;
 • koszty związane z ochroną praw własności przemysłowej;

2) Koszty pośrednie:
a) koszty wynajmu lub utrzymania budynków niezbędnych dla realizacji projektu, z wyłączeniem kosztów adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji projektu;
b) koszty administracyjne, z wyłączeniem kosztów ubezpieczeń majątkowych;
c) koszty wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu zarządzającego projektem (tj. odpowiedzialnego za koordynację działań projektowych, rozliczanie projektu, rozliczanie transferowanej pomocy publicznej, prawidłową i terminową realizację projektu, przeprowadzanie procedur (m.in. w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych) niezbędnych do realizacji zadań na rzecz przedsiębiorstw objętych programem inkubacji Platformy startowej) oraz zespołu projektu zaangażowanego w realizację programu inkubacji przedsiębiorstw;
d) koszty delegacji osób zaangażowanych w realizację projektu (tj. personelu zarządzającego projektem i zespołu projektu zaangażowanego w realizację programu inkubacji przedsiębiorstw);
e) koszty zakupu usług zewnętrznych.

Wsparcie przekazane na pomoc, o której mowa w pkt 1) lit. c) stanowi pomoc de minimis dla przedsiębiorstw typu startup i może być udzielone do wysokości 200 000 EUR w okresie trzech lat.

Pomoc uzyskują przedsiębiorstwa utworzone na bazie zgłoszonego do Platformy Startowej pomysłu i zarejestrowane na obszarze Polski Wschodniej.

Koszty pośrednie, o których mowa w pkt 2) mogą być ponoszone przez cały okres realizacji projektu, niezależnie od etapów projektu.

Rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie

W ramach poddziałania 1.1.1 POPW o dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie ośrodki innowacji typu: parki naukowo – technologiczne, parki naukowe, parki technologiczne lub inkubatory technologiczne, które posiadają siedzibę na terytorium jednego z województw Polski Wschodniej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, które spełniają następujące warunki:

1) posiadają niezbędne zasoby i potencjał do świadczenia wyspecjalizowanych usług dla innowacyjnych przedsiębiorstw;
2) posiadają strategię rozwoju swojej działalności (lub dokument równoważny);
3) utworzyły wokół Platformy startowej partnerstwo składające się z partnerów mogących świadczyć usługi podstawowe na rzecz wspieranych w ramach Platformy startowej przedsiębiorstw typu startup oraz pozostałych uczestników ekosystemu, w tym obligatoryjnie jednostek samorządu terytorialnego oraz uczelni.

Budżet działania i poziom dofinansowania projektów w konkursie

Budżet poddziałania 1.1.1 POPW wynosi 60 000 000 EUR. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie w ramach pilotażu wynosi 24 720 000,00 zł.

Poziom intensywności wsparcia

Dofinansowanie stanowi pomoc finansową na przeprowadzenie programu inkubacji innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup. Maksymalna intensywność pomocy udzielonej w ramach poddziałania 1.1.1 POPW wynosi 100% kwoty kosztów kwalifikowalnych. Wartość kosztów pośrednich kwalifikujących się do objęcia wsparciem może wynosić do 15% wydatków kwalifikowalnych

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOFINANSOWANIA ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

źródła : www.parp.gov.pl

Nabór wniosków o dotacje na budowę sieci NGA w ramach działania Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”
Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków dla Programu Inteligentny Rozwój na 2015 r.