Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw.

Wnioski można składać od dnia 30 czerwca 2016 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 31 sierpnia 2016 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

Wnioski mogą składać :

 1. Przedsiębiorstwa, szczególności mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, 
 2. Konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

W ramach konkursu przewidziano dwa typy projektów:

 • Typ projektu A: infrastruktura i doposażenie laboratoriów lub działów badawczo – rozwojowych w przedsiębiorstwach
 • Typ projektu B: centra badawczo – rozwojowe w przedsiębiorstwach.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem objęte zostaną inwestycje przedsiębiorstw dotyczące tworzenia warunków infrastrukturalnych dla działalności badawczo-rozwojowej, ukierunkowanej na wytworzenie i wprowadzenie do własnej działalności gospodarczej nowych produktów, procesów lub usług tj.:
A) inwestycje w aparaturę badawczą oraz innego typu infrastrukturę niezbędną do prowadzenia działalności B+R, w tym infrastrukturę służącą badaniu jakości wytwarzanych przez dane przedsiębiorstwo produktów, procesów lub usług,
B) inwestycje w infrastrukturę centrów badawczo-rozwojowych.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu
Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu w przypadku:

 • mikro i małych przedsiębiorstw wynosi 55%,
 • średnich przedsiębiorstw wynosi 45%,
 • przedsiębiorstw innych niż MŚP wynosi 35%.

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy
Minimalny wkład własny w przypadku Wnioskodawców posiadających status :

 • mikro lub małego przedsiębiorstwa wynosi 45%,
 • średnich przedsiębiorstw wynosi 55%,
 • przedsiębiorstw innych niż MŚP wynosi 65%.

W ramach konkursu maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi:

 • typ projektów A tj.: infrastruktura i doposażenie laboratoriów lub działów badawczo-rozwojowych w 10 000 000 PLN.
 • typ projektów B tj.: centra badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach – 25 000 000 PLN.

W ramach konkursu nie ustalono minimalnej wartości wydatków kwalifikowanych.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

  Imię (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o. (wymagane)

  Nabór wniosków w ramach Poddziałania 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw - typ projektów „Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług” RPO woj. mazowieckiego
  Nabór wniosków o dotacje w ramach Poddziałania 1.2.1. Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw woj. małopolskiego