Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, działające jako Instytucja Pośrednicząca, ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.2:Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałania II.2.1: Modele biznesowe MŚP

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 27 grudnia 2016 r., a kończy 28 lutego 2017 r.

Konkurs skierowany jest do :

mikro, małych, średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Dofinansowanie można otrzymać na:

 • wdrożenie nowego modelu biznesowego poprzez np. udział przedstawicieli beneficjenta w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym, wyszukiwanie i dobór partnerów biznesowych na rynku docelowym; działania wdrożeniowe muszą wynikać ze strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstwa.

Wydatki kwalifikowalne w ramach wdrożenia nowego modelu biznesowego obejmują w szczególności:

 • stworzenie koncepcji wzornictwa w zakresie produktu, opakowania i znaku firmowego,
 • opracowanie optymalnej koncepcji finansowania, wskazującej potencjalne źródła finansowania wraz
  z ich rekomendacją,
 • wynajęcie powierzchni wystawienniczej,
 • projekt i zabudowę stoiska,
 • wpis do katalogu targowego, opłatę rejestracyjną, reklamę w mediach targowych,
 • wstęp na targi lub wystawy,
 • obsługę organizacyjną udziału w targach i wystawach oraz misjach gospodarczych,
 • organizację i obsługę techniczną stoiska,
 • podróże służbowe przedstawicieli uczestniczących w imprezach wystawienniczych (transport,
  zakwaterowanie, diety, ubezpieczenia, wizy),
 • transport, ubezpieczenie oraz odprawę celną eksponatów, innych materiałów lub produktów,
 • usługi tłumaczeń wraz z prawami autorskimi,
 • przygotowanie projektu i produkcję indywidualnych materiałów promujących produkty lub usługi MŚP
  (np. przygotowanie i druk materiałów promocyjnych, broszur, katalogów, folderów reklamowych
  zawierających ofertę handlową, prezentacje multimedialne, filmy instruktażowe, materiały testowe
  rozdawane w czasie imprezy wystawienniczej),
 • zakup usług doradczych związanych z wyszukiwaniem i doborem partnerów na rynkach docelowych,
  w tym w zakresie określenia, wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej
  potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych,
 • zakup usług w zakresie organizacji spotkań z wyselekcjonowanymi potencjalnymi partnerami
  handlowymi.

Procent dofinansowania projektu :

a) w przypadku projektów objętych pomocą de minimis:
do 85% wydatków kwalifikowalnych, przy czym maksymalna wartość pomocy nie może przekroczyć 800 000 zł, nie więcej jednak niż równowartości 200 000 euro na dzień przyznania pomocy;

b) w przypadku projektów objętych pomocą na usługi doradcze oraz udział w targach:
do 50% wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 250 000 zł

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

  Imię (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o. (wymagane)

  Nabór wniosków w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny, RPO Podkarpackiego
  Nabór wniosków o dotacje w ramach działłania 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje / 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw, RPO Łódzkiego