Termin naboru wniosków: od 20.11.2017 r. do 19.01.2018 r.

Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe.

Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Do konkursu w ramach działania 2.1 PO IR, mogą przystąpić przedsiębiorcy:
1) mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy spełniający kryteria określone w Załączniku nr I do rozporządzenia 651/2014 oraz
2) przedsiębiorcy inni niż mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie w ramach działania 2.1 PO IR stanowi:

1) w zakresie infrastruktury – regionalną pomoc inwestycyjną udzielaną zgodnie z art. 14 rozporządzenia 651/2014 oraz zgodnie z § 3 i § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014 – 2020 (Dz. U. poz. 878).

Maksymalna intensywność wsparcia wynosi 70% wartości kosztów kwalifikowanych w zależności od statusu przedsiębiorstwa i miejsca lokalizacji inwestycji.

2) w zakresie prac rozwojowych – pomoc na projekty badawczo-rozwojowe udzielane zgodnie z art. 25 rozporządzenia 651/2014.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 45% wartości kosztów kwalifikowanych w przypadku mikro- lub małego przedsiębiorcy, 35% w przypadku średniego przedsiębiorcy, 25% w przypadku innego niż mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

3) pomoc de minimis – udzielaną zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013.
Maksymalna wartość dofinansowanie w ramach danej pomocy w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich lat podatkowych wraz z pomocą, o którą Wnioskodawca się ubiega nie może przekroczyć kwoty stanowiącej
równowartość 200 000 euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze drogowego transportu towarów – 100 000 euro.

Ponadto, maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 45% wartości kosztów kwalifikowanych w przypadku mikro- lub małego przedsiębiorcy, 35% w przypadku średniego przedsiębiorcy, 25% w przypadku innego niż mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie wynosi 2 000 000 PLN.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć 50 000 000 EUR.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

  Imię (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o. (wymagane)

  Nabór wniosków dz. 3.2. Innowacje w MŚP, woj śląskie
  Nabór wniosków w ramach działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, RPO Mazowieckiego