Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, mający na celu wsparcie projektów, które zwiększają zastosowanie innowacji w sektorze MŚP.

Numer naboru: RPZP.01.05.00-IZ.00-32-003/17

Termin, od którego można składać wnioski: 31.03.2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski: 29.05.2017 r.

W ramach Działania 1.5 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są przedsiębiorstwa z sektora MŚP, tj.:

a) mikroprzedsiębiorstwa,

b) małe przedsiębiorstwa,

c) średnie przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie można otrzymać na:

 1. W ramach konkursu możliwe będzie dofinansowanie typu projektów – innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw.
 2. Wsparciem objęte będą projekty tworzące atrakcje turystyczne/produkty turystyczne w obszarach określonych w dokumencie strategicznym „Polityka Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w sektorze turystyki” lub realizujące przedsięwzięcia inwestycyjne mogące samodzielnie stanowić generator ruchu turystycznego.
 3. Wsparcie w konkursie kierowane będzie wyłącznie na przedsięwzięcia, których realizacja prowadzi do wprowadzenia w przedsiębiorstwie innowacyjnej oferty turystycznej stanowiącej innowację produktową lub procesową, obejmujące inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych.
 4. Wszystkie projekty, o których dofinansowanie ubiegają się wnioskodawcy, muszą polegać na realizacji inwestycji początkowej w rozumieniu art. 2 pkt 49 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
 5. Realizacja projektu musi prowadzić do wprowadzenia w przedsiębiorstwie innowacyjnej oferty turystycznej stanowiącej innowację produktową lub procesową przynajmniej w skali regionalnej.
 6. Warunkiem koniecznym jest, aby realizacja projektu prowadziła do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa co najmniej na poziomie ponadregionalnym, tzn. powinna przekładać się na poprawę pozycji przedsiębiorstwa wobec konkurencji na tle przedsiębiorstw działających w innych regionach kraju i za granicą.
 7. Dofinansowanie udzielane będzie projektom o charakterze stacjonarnym – lokalizacja projektu musi znajdować się na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi:

 • 55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw;
 • 45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi:

 • 45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw;
 • 55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 4 000 000,00 zł.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 300 000,00 zł.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

  Imię (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o. (wymagane)

  Nabór wniosków o dotacje w ramach działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, RPO Podlaskiego
  Nabór wniosków o dotacje w ramach Poddziałania 1.2.1. Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw woj. małopolskiego