Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 1 Badania i innowacje, Działania 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Wnioski można składać w terminie od 31-12-2015 do 18-02-2016 r.

Kto może składać wnioski?

 • Przedsiębiorstwa:
  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu),
  • duże przedsiębiorstwa.
 • Przedsiębiorstwa działające we współpracy z innymi przedsiębiorstwami (zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020), organizacjami pozarządowymi (prowadzącymi działalność w zakresie zbieżnym z projektem), jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Dofinansowanie przeznaczone jest na stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, w szczególności: zakup środków trwałych: aparatury i urządzeń laboratoryjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na bazie których planowane jest prowadzenie działalności B+R .
Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi:

mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 70 %
średnie przedsiębiorstwa: 60 %
duże przedsiębiorstwa: 50 %

Minimalna wartość projektu: 100 000 PLN
Maksymalna wartość projektu: 10 000 000 PLN
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 100 000 PLN
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 10 000 000 PLN
Minimalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 50 000 PLN
Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 3 000 000 PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów :

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 116 178 312,84 zł, w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 11 617 831,28 zł.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

  Imię (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o. (wymagane)

  Nabór wniosków o dotacje dla przedsiębiorstw MŚP z woj. podkarpackiego
  Nabór wniosków o dotacje dla przedsiębiorstw MŚP z woj. zachodniopomorskiego