NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” ogłosiło konkurs w ramach Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w terminie: od 6 lipca do 31 października 2016 r.

(z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór wniosków w danym miesiącu kalendarzowym, ich ocenę formalną i merytoryczną oraz opublikowanie list projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania.)

W ramach Działania 1.1 Poddziałania 1.1.2 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują eksperymentalne prace rozwojowe związane z wytworzeniem linii pilotażowej.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się przedsiębiorstwa duże.
(tj. podmioty niespełniające kryteriów mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy )

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi: 500 000 000 PLN, w tym:

a) indykatywna kwota środków dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim (kategoria regionów lepiej rozwiniętych) wynosi:

50 000 000 PLN;

b) indykatywna kwota środków dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie (kategoria regionów słabiej rozwiniętych) wynosi:

450 000 000 PLN.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 30 mln PLN.

Intensywność wsparcia na prace rozwojowe nie może przekroczyć:

Przedsiębiorca Prace rozwojowe
Maksymalne dofinansowanie Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii*
Duży 25,00% 40,00%

* Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii
W przypadku, gdy wnioskodawca wnioskuje o premię z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników projektu konieczne jest wykazanie w dokumentacji projektu, że w okresie 3 lat od zakończenia projektu wyniki projektu: − zostaną zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach naukowych i technicznych, w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej lub − zostaną opublikowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych zawartych w wykazie czasopism opracowanym przez MNiSW (w części A wykazu czasopism, która została zamieszczona w dokumentacji konkursowej na stronie internetowej IP) lub powszechnie dostępnych bazach danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań (surowych danych badawczych), lub − zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

  Imię (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o. (wymagane)

  Nabór wniosków o dotacje dla przedsiębiorstw na ochronę własności przemysłowej
  Nabór wniosków w ramach Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, RPO Śląskiego