Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 kwietnia 2015 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

W ramach konkursu dla MSP , mikro mali i śrdeni przedsiębiorcy mogą składać wnioski do 31 grudnia 2015  r.

Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się beneficjenta do wdrożenia wyników projektu, rozumianego jako:

a) wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu;

b) udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw własności przemysłowej w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę;

c) sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników tych badań lub prac w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży).

Beneficjent może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 50 % wartości kosztów kwalifikowalnych.

Wsparcie kierowane jest na projekty wpisujące się w Krajową Inteligentną Specjalizację, w tym nowe specjalizacje wynikające z procesu przedsiębiorczego odkrywania.


Typ beneficjenta :

– przedsiębiorstwa MSP

Tryb wyboru projektów: konkursowy.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach planowanego konkursu to 2 mln PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania (udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt pułapów określonych w § 9 ust.1 rozporządzenia MNiSW, t.j.:

– 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych lub

– 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii prac rozwojowych.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

Intensywność wsparcia na prace badawcze i rozwojowe dla mikro i małego przedsiębiorcy nie może przekroczyć:

– 70% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz
– 45% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;


dla średniego przedsiębiorcy nie może przekroczyć:

– 60% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz
– 35% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;

W przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników projektu zgodnie z § 14 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2015 r. poz.299) intensywność wsparcia na prace badawcze i rozwojowe nie może przekroczyć:


dla mikro i małego przedsiębiorcy :
– 80% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych

oraz

– 60% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych.

dla średniego przedsiębiorcy :
– 75% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz
– 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;

źródło : Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Instytucja Pośrednicząca dla Działania

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

 

Na dotacje w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 mogą liczyć projekty dotyczące (KIS) obszarów tematycznych o najwyższym potencjale naukowym i gospodarczym w skali kraju
Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie Programu Polska Cyfrowa w trybie konkursowym na 2015 rok