Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja/poddziałanie 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług – Schemat A

Nabór będzie przeprowadzony w trybie zamkniętym,  w terminie : od 30 września 2016 r. do 31 października 2016 r. (w godzinach 7.30 – 15.30)

Wartość kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 2 050 150,00 EUR, co daje kwotę 8 946 034,54 PLN

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • przedsiębiorstwa (wyłącznie MŚP)
 • grupy przedsiębiorstw – wyłącznie MŚP (w tym m.in. porozumienia, sieci, konsorcja)

Przewidziane do wsparcia typy projektów:

Schemat A – system mazurskich kart turystycznych w systemie „sail pass”. Wsparcie przeznaczone jest na realizację przedsięwzięć wynikających z dokumentu „Wielkie Jeziora Mazurskie – Strategia” zmierzające do stworzenia w oparciu o technologie informacyjno-komunikacyjne systemu zarządzania żeglarstwem w obszarze szlaku żeglownego Wielkich Jezior Mazurskich. Projekty mogą obejmować wydatki na przygotowanie zaplecza technologicznego, aplikacji, rozwiązań teleinformatycznych oraz inne niezbędne inwestycje związane
z organizacją systemu „sail pass”.

Ponadto dofinansowane zostaną działania promocyjne i informacyjne na rzecz upowszechnienia oferty wśród potencjalnych odbiorców.
Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Schematu A dofinansowanie otrzyma jeden projekt.
Wsparcie udzielane w ramach Poddziałania 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług – Schemat A RPO WiM
2014-2020 stanowi pomoc publiczną, dla której, znajdą zastosowanie właściwe przepisy prawa wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie udzielania wsparcia, w tym:

 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014. Uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu [GBER]
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w zakresie celu tematycznego 3 – wzmacnianie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wynosi: 50% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Minimalny wkład własny, jaki Beneficjent zobowiązany jest zabezpieczyć wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych.

Minimalna wartość projektu: 8 200 600,00 PLN
Maksymalna wartość projektu: nie dotyczy
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 8 200 600,00 PLN;
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 16 401 200,00 PLN;

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

  Imię (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o. (wymagane)

  Nabór wniosków o dotacje dla firm w ramach Poddziałania 2.3.1 Innowacje w MŚP, RPO Łódzkiego
  Nabór wniosków o dotacje dla firm w ramach Poddziałania 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu, RPO Warmińsko-mazurskiego