Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło konkurs nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-009/17

w ramach Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP, Działania 3.2 Innowacje w MŚP, RPO WSL 2014-2020

Wnioski można składać wnioski od 2017-12-29 do 2018-02-07

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są:
1. Mikroprzedsiębiorstwa,
2. Małe Przedsiębiorstwa,
3. Średnie Przedsiębiorstwa
(zgodnie z definicją zawartą w Załączniku I Rozporządzenia 651/2014 ), posiadający wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dofinansowanie nie zostanie udzielone na inwestycje dotyczące rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia. Dokumentem pomocniczym w ocenie kwalifikowalności projektu, w tym zakresie będzie dokument Opracowanie dotyczące rodzajów działalności wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie można otrzymać na następujące typy projektów:
1. Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych.

Minimalna wartość dofinansowania, o którą może aplikować Wnioskodawca to 100 000,00 PLN (wartość obowiązująca na etapie wnioskowania).
Maksymalna wartość dofinansowania, o którą może aplikować Wnioskodawca to 3 000 000,00 PLN (wartość obowiązująca na etapie wnioskowania).

Maksymalny poziom dofinansowania

W przypadku nabycia wartości niematerialnych i prawnych/środków trwałych (w tym w drodze leasingu finansowego) pomoc będzie udzielana w oparciu o art. 14 Rozporządzenia 651/2014 i adekwatne na gruncie prawodawstwa krajowego Rozporządzenie RPI. Wówczas maksymalny poziom dofinansowania wynosi odpowiednio:
– 45 % kosztów kwalifikowalnych dla mikro oraz małych przedsiębiorstw,
– 35 % kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw.

W przypadku nabycia usług doradczych pomoc będzie udzielana w oparciu o art. 28 Rozporządzenia 651/2014 i adekwatne na gruncie prawodawstwa krajowego Rozporządzenie z dnia 5 listopada 2015r. Wówczas maksymalny poziom dofinansowania wynosi:
– 50 % kosztów kwalifikowalnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Wydatki ponoszone zgodnie z ww. rozporządzeniami, tj. koszty usług doradczych mogą zostać uznane za kwalifikowalne w wysokości do 5% wartości pozostałych rzeczywiście poniesionych wydatków kwalifikowalnych nieobjętych limitami procentowymi.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

  Imię (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o. (wymagane)

  Nabór wniosków dz. 1.2, RPO Wielkopolskiego
  Nabór wniosków o dotacje w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój