Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe” , Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” w ramach IV Osi priorytetowej: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów realizowanych przez konsorcja.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy złożyć w terminie: od 3 października do 2 listopada 2016 r.

Wsparcie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 25 rozporządzenia 651/20141, Projekt w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania.

W konkursie w ramach Poddziałania 4.1.4 Projekty aplikacyjne, projekt może być realizowany wyłącznie w ramach konsorcjum, w którego skład wchodzi:

 1. co najmniej jedna jednostka naukowa, w rozumieniu „organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę”, określonej w art. 2 pkt 83 rozporządzenia 651/2014, z 1 Rozporządzenie Komisji UE Nr 651/2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. zastrzeżeniem jednak, że nie może być to podmiot, którego wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników prac B+R poprzez nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy
  oraz
 2. co najmniej jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 Załącznika nr 1 do rozporządzenia 651/2014. W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów, z zastrzeżeniem, że liczba przedsiębiorstw wchodzących w skład konsorcjum nie może być mniejsza niż połowa łącznej liczby konsorcjantów.

Liderem konsorcjum może być jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi 200 000 000 PLN (słownie dwieście milionów PLN), w tym:

 1. 185 748 000 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt pięć milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy PLN) – w ramach alokacji kategorii regionów słabiej rozwiniętych (tj. województw innych niż województwo mazowieckie) oraz
 2. 14 252 000 PLN (słownie: czternaście milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące PLN) – w ramach alokacji kategorii regionów lepiej rozwiniętych (tj. województwa mazowieckiego).

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 000 000 PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 10 000 000 PLN.

Poziom dofinansowania dla przedsiębiorców na realizację poszczególnych kategorii prac B+R w ramach projektu (intensywność wsparcia) określają § 13 oraz § 14 rozporządzenia MNiSW.

Poziom dofinansowania dla przedsiębiorców – członków konsorcjum na realizację poszczególnych kategorii prac B+R w ramach projektu (intensywność wsparcia)

Przedsiębiorca Badania przemysłowe Prace rozwojowe
Maksymalne dofinansowanie Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii* Maksymalne dofinansowanie Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii*
Mikro i Mały 70% 80% 45% 60%
ŚŒredni 60% 75% 35% 50%
* Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii

W ramach instrumentu wsparcia dopuszcza się zwiększenie intensywności pomocy publicznej w związku z realizacją projektu:
1) w ramach tzw. skutecznej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami (w przypadku spełnienia warunków, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 3 lit. a tiret 1 rozporządzenia MNiSW) lub
2) pomiędzy przedsiębiorcą, a co najmniej jedną jednostką naukową, będącą organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę (w przypadku spełnienia warunków, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 3 lit. a tiret 2 rozporządzenia MNiSW)
lub

3) z uwagi na zobowiązanie do szerokiego rozpowszechniania wyników projektu, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia MNiSW.

Szczegółowe warunki przyznania premii określa Przewodnik po kryteriach wyboru projektów dla Poddziałania 4.1.4, dostępny na stronie IP.

Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych – członków konsorcjum na realizację poszczególnych kategorii prac B+R w ramach projektu (intensywność wsparcia) wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

  Imię (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o. (wymagane)

  Nabór wniosków o dotacje dla firm w ramach Poddziałania 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R, RPO Warmińsko-mazurskiego
  Nabór wniosków w ramach Działania 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000, RPO woj. podlaskiego