Nabór wniosków trwa w terminie od 16 marca 2015 r. do 15 kwietnia 2015 r.
W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie na projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty.
W projekcie inwestycyjnym w ramach niniejszego konkursu do wydatków kwalifikowanych można zaliczyć wyłącznie zakup nowych środków trwałych wraz z instalacją.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanego konkursu są średnie przedsiębiorstwa spełniające wymogi określone w Regulaminie konkursu.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych dla projektów inwestycyjnych średnich przedsiębiorstw wynosi 30%. Pułap dofinansowania może zostać podniesiony o 5 punktów procentowych (do 35%) dla przedsiębiorstw, których projekt jest zlokalizowany na terenie powiatu o wskaźniku przedsiębiorczości (mierzonym na poziomie powiatu) niższym niż 75% średniej dla województwa małopolskiego tj. na terenie powiatów: brzeskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, proszowickiego, tarnowskiego.

Minimalna i maksymalna kwota dofinansowania projektu:
minimalna kwota wsparcia wynosi 200 000 PLN
maksymalna kwota wsparcia wynosi 2 000 000 PLN
Wnioskodawca w ramach danego konkursu może uzyskać dofinansowanie wyłącznie na realizację jednego projektu.

Zainteresowanych uzyskaniem dotacji zapraszamy do kontaktu – oferujemy pomoc w przygotowaniu dokumentacji wnioskowej

Rządowy Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie"
Oferta programu Horyzont 2020 dla małych i średnich przedsiębiorstw