PODDZIAŁANIE 2.3.2 „BONY NA INNOWACJE DLA MŚP” POIR składa się z 2 etapów w których można uzyskać dotacje na opracowanie innowacji oraz na inwestycje niezbędne do ich wdrożenia.

I etap Bonu na innowacje to prosty i logiczny mechanizm wsparcia. Przedsiębiorca ma pomysł biznesowy na innowację, a jednostka naukowa wiedzę i zasoby techniczne niezbędne do opracowania szczegółów rozwiązania.

W ramach poddziałania przedsiębiorcy mogą uzyskać  dofinansowanie na zakup usług świadczonych przez jednostki naukowe.

Dofinansowane są projekty związane z zakupem usługi polegającej na opracowaniu:

nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu
nowej lub znacząco ulepszonej technologii
nowego projektu wzorniczego
nowej lub znacząco ulepszonej usługi
Nabór trwa
 do 28 maja 2020 r.
Wykonawcą usługi, o której mowa powyżej mogą być jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1. „organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę”, określone w art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B na podstawie decyzji, o których mowa w art. 322 ust. 7 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669 z późn zm.); lub

2. spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki celowe jednostki naukowej; lub centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; lub

3. przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141, z późn. zm.);

4. akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji)

5. notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155).

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie  mikro, małi lub średni przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi:
60 000,00 zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi:
400 000,00 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:  85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Pomoc w ramach konkursu jest udzielana w ramach pomocy de minimis

II etapie o dofinansowanie wdrożenia pomysłu na innowację technologiczną mogą ubiegać się wyłącznie ci przedsiębiorcy, którzy mają ją już opracowaną w I etapie konkursu.

Maksymalna wartość dofinansowania wdrożenia innowacji dla jednego projektu to 560 tys. zł. Jednak, wartość wkładu własnego przedsiębiorcy zależy od jego statusu (mały, średni) oraz miejsca wdrożenia innowacji.

W ramach poddziałania przedsiębiorcy mogą uzyskać  dofinansowanie na:

zakup maszyn i urządzeń
niezbędnych do wdrożenia innowacji technologicznej opracowanej przez jednostkę naukową
zakup wartości niematerialnych i prawnych
patentów, licencji, know-howoraz innych praw własności intelektualnej
Nabór trwa
do 7 lipca 2020 r.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy , które:

 • prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru
 • z sukcesem zakończyły I etapu Bonu na innowacje i mają zaakceptowany przez PARP wniosek o płatność końcową.

 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu kosztów kwalifikowalnych projektu nie może być niższa niż zatwierdzona
w ocenie wniosku o dofinansowanie złożonym w I etapie usługowym Poddziałania 2.3.2 POIR.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi:
800 000,00 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi do 70% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu i zgodna jest z mapą pomocy regionalnej na lata 2014-2020

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

  Imię (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o. (wymagane)

  Dotacje na Technologie przyjazne środowisku
  Nabór w wniosków o dotacje - schemat 1.2 A, woj. dolnośląskie