Właściwe zakwalifikowanie Wnioskodawcy do kategorii mikro-, małego, średniego lub dużego przedsiębiorcy jest istotne w szczególności z punktu widzenia wielkości możliwego do uzyskania dofinansowania oraz możliwości ubiegania się o dotację w odpowiednim programie wsparcia.

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej klasyfikacji przedsiębiorstwa dokonuje się według następujących trzech kryteriów:
-liczba osób zatrudnionych,
-roczny obrót,
-całkowity bilans roczny.

jakzdefiniowacmsp

Kryteria pozwalające na zakwalifikowanie przedsiębiorców do poszczególnych kategorii MSP:

Typ przedsiębiorstwaLiczba zatrudnionych osób Roczny obrót Całkowity bilans roczny
Mikroprzedsiębiorstwa
<10
≤ 2 mln EUR (lub)
≤ 2 mln EUR
Małe przedsiębiorstwa
< 50
≤ 10 mln EUR (lub)
≤ 10 mln EUR
Średnie przedsiębiorstwa
< 250
≤ 50 mln EUR (lub)
≤ 43 mln EUR

Uwaga : Podczas określania statusu przedsiębiorcy konieczne jest uwzględnienie poniższych reguł postępowania w przypadku zmiany danych i kwalifikacji statusu.
W przypadku, gdy w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych wskaźniki danego przedsiębiorstwa przekraczają lub spadają poniżej progu zatrudnienia lub pułapu finansowego, uzyskanie lub utrata statusu MSP następuje tylko wówczas , gdy zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch następujących po sobie okresach obrachunkowych.
Powyższa zasada nie dotyczy sytuacji wynikających ze zmiany w strukturze właścicielskiej przedsiębiorstwa:
1) przejęcia przedsiębiorstwa mającego status MSP przez przedsiębiorstwo duże i w związku z tym wpisania się w definicję przedsiębiorstwa powiązanego albo partnerskiego,
2) utrata statusu mikro lub małego przedsiębiorstwa może mieć także miejsce w przypadku przejęcia pierwszego z nich przez małe lub średnie przedsiębiorstwo, a w przypadku drugiego z nich w wyniku przejęcia przez średnie przedsiębiorstwo.
W sytuacjach opisanych w pkt 1) i 2) utrata statusu następuje w dniu przejęcia przedsiębiorstwa.
Mechanizm ten działa również w przypadku sytuacji odwrotnej, tj. np. sprzedaży udziałów przez podmiot dominujący i zakończenia powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami
– w takim przypadku przedsiębiorstwo będzie mogło uzyskać/odzyskać status przedsiębiorstwa MSP o ile dane tego przedsiębiorstwa mieszczą się w progach określonych dla danej kategorii przedsiębiorstwa.


Definicja MSP

NOWE ROZPORZĄDZENIE

Od 1 lipca 2014 roku obowiązuje nowe Rozporządzenie Komisji Europejskiej określające m.in. definicję MŚP. Z rozporządzeniem nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu można zapoznać się na stronach KomisjiKLIK


KWALIFIKATOR MSP

Zadaniem kwalifikatora jest pomoc w określeniu czy Państwa firma należy do sektora MSP. Kwalifikator podaje informacje na podstawie zaznaczonych i wprowadzonych danych oraz pełni funkcję tylko i wyłącznie informacyjną. Wyniku jaki otrzymają Państwo nie należy traktować jako wiążącej i ostatecznej opinii prawnej, która może być wydana na podstawie dokładnego badania dokumentów rejestrowych firmy.KLIK


Skontaktuj się z naszym doradcą, który pomoże ustalić Ci status przedsiębiorstwa

KLIK