Uprzejmie informujemy, że ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w terminie: od 7 stycznia do 29 lutego 2016 r.

W ramach Działania 1.1, Poddziałania 1.1.2 ( demonstrator ) dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów
które obejmują wyłącznie prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest komercjalizacja wyników prac B+R, rozumiana jako wdrożenie wyników projektu we własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub udzielenie licencji lub sprzedaż wyników projektu w celu ich wprowadzania do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy.

Wsparcie kierowane jest na projekty wpisujące się w Krajową Inteligentną Specjalizację, w tym nowe specjalizacje wynikające z procesu przedsiębiorczego odkrywania.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać podmioty spełniające kryteria mikro-, małego
lub średniego przedsiębiorcy, oraz przedsiębiorcy inni niż mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi:  500 000 000 PLN w tym:

1) dla przedsiębiorców posiadających status mikro-, małego i średniego przedsiębiorcy
– 400 000 000 PLN, w tym:
a) dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 38 000 000 PLN;
b) dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 362 000 000 PLN.

2) dla przedsiębiorców innych niż mikro-, mali i średni przedsiębiorcy – 100 000 000 PLN, w tym:
a) dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 9 500 000 PLN;
b) dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 90 500 000 PLN

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych Projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi:

1) 5 mln PLN w przypadku projektu realizowanego przez przedsiębiorcę posiadającego status mikro-, małego i średniego przedsiębiorcy (MSP);

2) 20 mln PLN w przypadku projektu realizowanego przez innego przedsiębiorcę niż MSP.

Maksymalna wartość dofinansowania (udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt pułapów określonych w § 9 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2015 r. poz.299), t.j.: równowartości 15 mln euro.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

Intensywność wsparcia na prace rozwojowe nie może przekroczyć:

– dla mikro i małego przedsiębiorcy: 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

– dla średniego przedsiębiorcy: 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

– dla przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca: 25% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

W przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników projektu zgodnie z § 14 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2015 r. poz.299), intensywność wsparcia na prace rozwojowe nie może przekroczyć:

– dla mikro i małego przedsiębiorcy: 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

– dla średniego przedsiębiorcy: 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

– dla przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca: 40% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

 

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

  Imię (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o. (wymagane)

  Nabór wniosków o dotacje w ramach Poddziałania 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock
  Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2016 rok