Instytucja Pośrednicząca zakończyła ocenę pod względem spełnienia wymogów formalnych wniosków złożonych w konkursie nr 1 w ramach Poddziałania 1.1.2 PO IR „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”. Ocena formalna projektów odbyła się zgodnie z pkt. II Regulaminu Komisji Oceny Projektów dla konkursu 1/1.1.2/2015 organizowanego w ramach Poddziałania 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.
Na tej podstawie za pośrednictwem systemu informatycznego przedstawiono Wnioskodawcom informację, w której wskazano błędy formalne we wniosku, które zgodnie z ww. Regulaminem podlegały jednokrotnemu uzupełnieniu/poprawie w terminie 7 dni od otrzymania informacji o wyniku oceny formalnej. W wyniku przeprowadzenia oceny formalnej 36 wniosków otrzymało ocenę pozytywną, a 1 wniosek został odrzucony ze względu na niespełnienie kryterium formalnego. Pozostałe 85 wniosków skierowanych zostało do poprawy ze względu na braki formalne/oczywiste omyłki podlegające możliwości poprawy/uzupełnienia. Informujemy, iż w obowiązującym terminie 7 dni na dokonanie poprawek, wpłynęły 84 poprawione wnioski.
Reasumując, z puli 122 złożonych wniosków pozytywną ocenę formalną otrzymało 114 wniosków, negatywną 8. Wnioski, które otrzymały pozytywną ocenę formalną kierowane są do II etapu oceny wniosków, tj. oceny merytorycznej, której dokonywać będą niezależni eksperci w zakresie naukowo – technologicznym, oraz gospodarczo – biznesowym.”
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło trzeci konkurs w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” - STRATEGMED
Nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach programu Wsparcie na uzyskanie grantu w 2015 r. - II runda