Ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020

Wnioski składać będzie można od dnia 23 listopada 2015 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 22 stycznia 2016 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

Kto może składać wnioski?
Przedsiębiorstwa z sektora MŚP zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
W ramach Poddziałania 1.2.3 RPO WM można realizować następujący typ projektu:

  • mały bon na innowacje – do 50 000 PLN wydatków kwalifikowanych 
  • duży bon na innowacje – do 100 000 PLN wydatków kwalifikowanych

Wsparcie w ramach bonu na innowacje może zostać przeznaczone wyłącznie na zakup:

  • usług badawczo-rozwojowych związanych z opracowywaniem, rozwojem lub praktycznym zastosowaniem nowego lub ulepszonego produktu, usługi, bądź zmian procesowych,
  • usług w zakresie wzornictwa,
  • usług ochrony własności intelektualnej w związku z przygotowaniem zgłoszenia patentowego lub zgłoszeniem patentowym.

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 3 515 548,00 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 90%.
Maksymalna dopuszczalna kwota wydatków kwalifikowanych projektu:

  • dla małego bonu na innowację maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 50 000 PLN, 
  • dla dużego bonu na innowację maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 100 000 PLN.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Pierwsze nabory wniosków o dotacje dla firm z województwa dolnośląskiego
Nabory wniosków o dotacje dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z woj. śląskiego - Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP” RPO WSL 2014-2020