Program Polska Cyfrowa (POPC) ma już swój harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2015 rok.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie Programu Polska Cyfrowa w trybie konkursowym na 2015 rok

Harmonogram przewiduje organizację 8 naborów w 6 działaniach Programu Polska Cyfrowa, tj.:

  • Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach;
  • Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych;
  • Działanie 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej;
  • Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego;
  • Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych;
  • Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.

Orientacyjna kwota przewidziana na nabory w 2015 r. to blisko 2,6 mld zł.

Harmonogram może ulec zmianie. Przygotowywane w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 określą katalog sytuacji, w których nabory wniosków będą mogły zostać zaktualizowane.
ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów B+R (badawczo-rozwojowych) realizowanych przez firmy MSP
Harmonogram konkursów w 2015 r. w Programie Inteligentny Rozwój