Znamy harmonogram konkursów w Programie Inteligentny Rozwój. Pierwszy z nich zostanie ogłoszony 2 kwietnia 2015 r., a nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 4 maja do 31 grudnia 2015 r. Skierowany jest on do małych i średnich przedsiębiorstw.

Harmonogram przewiduje przeprowadzenie w 2015 roku czternastu konkursów w ramach dwunastu instrumentów (działania/poddziałania) programu. W sumie uruchomionych zostanie osiem z dziewięciu działań planowanych do realizacji w trybie konkursowym, w tym trzy konkursy zostaną ogłoszone w bieżącym roku, a nabory wniosków zostaną przeprowadzone w 2016 r. Orientacyjna kwota przewidziana na nabory w 2015 r. to blisko 5,06 mld zł.

Pierwszy konkurs dotyczyć będzie poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, w ramach I priorytetu Programu Inteligentny Rozwój Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa.

„MŚP będą mogły uzyskać wsparcie na realizację badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, mających na celu opracowanie nowych lub istotnie ulepszonych rozwiązań oraz osiągnięcie gotowości do ich skomercjalizowania. Budżet konkursu wyniesie 1,6 mld zł. Jego organizatorem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W kwietniu ogłoszone zostaną jeszcze dwa konkursy, a kolejne sukcesywnie w następnych miesiącach, zgodnie z przyjętym harmonogramem”
– podkreśla minister infrastruktury i rozwoju.

W 2015 roku planowane jest uruchomienie następujących działań programu:

1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw,
1.2 Sektorowe programy B+R,
2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw,
2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw,
3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka,
3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R,
4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe,
4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki.

Harmonogram naboru wniosków można znaleźć na stronie internetowej Programu Inteligentny Rozwój.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie Programu Polska Cyfrowa w trybie konkursowym na 2015 rok
Wstępny harmonogram naborów w 2015 roku dla działań realizowanych przez NCBR