Konkurs w Działaniu 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii, II Osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Granty na transfer technologii umożliwiają częściowy zwrot kosztów zakupu licencji, patentu lub know-how innowacyjnego rozwiązania.

 • Możliwość zrefinansowania (zwrotu gotówki) do 70% wartości transakcji
 • Swoboda w wyborze dawcy technologii – przedsiębiorca sam wybiera dostawcę technologii

Termin naboru wniosków trwa do wystąpienia pierwszego z następujących zdarzeń:
a) upływu dnia 31 grudnia 2019 r.;
b) wyczerpania środków przeznaczonych na Konkurs na dany rok kalendarzowy;
c) ogłoszenia przez ARP S.A. zakończenia Konkursu;

W ramach konkursu dofinansowanie przeznaczone jest dla projektów dotyczących zakupu wartości niematerialnych i prawnych innowacyjnych technologii, m.in. patentów, wzorów użytkowych, topografii układów scalonych czy know-how.

Warunku uzyskania dotacji:

 • Wnioskodawca jest zarejestrowany i prowadzi działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Wnioskodawca ma status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy.
 • Wnioskodawca oraz Dawca Technologii nie pozostają ze sobą w relacji podmiotów powiązanych kapitałowo, osobowo bądź faktycznie.
 • Wnioskodawca posiada formalne zdolności do zawarcia Umowy o powierzenie grantu.

Kryteria dot. transferowanej technologii

 • Projekt dotyczy innowacji produktowej lub procesowej.
 • Projekt musi dotyczyć innowacji na poziomie gotowości technologicznej TRL 7 lub wyższej.
 • Przedmiot Projektu wpisuje się w co najmniej jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS).
 • Innowacja jest znana i stosowana na rynku krajowym nie dłużej niż 3 lata lub jest znana i stosowana na rynku międzynarodowym nie dłużej niż 5 lat.
 • Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia Wniosku.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 100.000 PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania: 200.000 EUR.

Koszty kwalifikowane projektu:

Finansowanie zakupu wartości niematerialnych i prawnych o charakterze innowacyjnym:

 • patenty lub zgłoszenia patentów
 • wzory użytkowe lub zgłoszenia wzorów użytkowych
 • wzory przemysłowe lub zgłoszenia wzorów przemysłowych
 • prawa autorskie do oprogramowania (z wyłączeniem programów do obsługi działalności administracyjnej lub organizacyjnej)
 • prawa do chronionych odmian roślin
 • topografia układów scalonych
 • know-how

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się tylko koszty nabycia Technologii, tj. koszt zakupu lub uzyskania licencji do Technologii.
Koszt wdrożenia Technologii nie jest objęty Grantem. Kosztami kwalifikowanymi nie są także szkolenia pracowników.

Wielkość refinansowania uzależniona jest od lokalizacji (województwa), w którym zostanie wdrożona innowacja. Technologia nie może być wdrożona w kilku lokalizacjach/zakładach. W sytuacji realizacji Projektu na terenie całego kraju lub gdy na etapie składania Wniosku nie jest możliwe wskazanie konkretnej lokalizacji, poziom intensywności wsparcia określany jest zgodnie z lokalizacją siedziby lub też zakładu/oddziału będącego głównym miejscem realizacji Projektu, tj. gdzie realizowana jest jego największa wartościowo lub najistotniejsza z punktu celu realizacji Projektu część.

Maksymalną intensywność pomocy na koszty kwalifikowalne, o których mowa w ust. 3, zarówno w przypadku pomocy regionalnej, jak i pomocy de minimis, określa się zgodnie z § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878). Zobacz mapę pomocy regionalnej na lata 2014-2020.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

  Imię (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o. (wymagane)

  Dotacje B+R na technologie kosmiczne
  Dotacje B+R INNOship