Nabór w ramach  grantów na kapitał obrotowy – wsparcie utrzymania działalności w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności mikro i małych przedsiębiorstw w ramach RPO WO 2014-2020.

Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw woj opolskiego.

Jest to bezzwrotna dotacja przeznaczona na utrzymanie działalności, wydatki związane z bieżącą działalnością firm. Otrzymane dofinansowanie firmy będą mogły przeznaczyć na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.

W konkursie wnioski składać mogą mikro i małe firmy z woj. opolskiego, które:

 • odnotowały spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30% w okresie wybranego jednego miesiąca w 2020 roku począwszy od 1 marca 20202 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub w porównaniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku, w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19
 • na dzień 31 grudnia 2019 r. prowadziły działalność  gospodarczą nie znajdowały się w trudnej oraz  sytuacji oraz nie zalegały z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne lub na dzień złożenia wniosku przedsiębiorca nie zalegają z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne (przy czym: (i) rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub (ii) zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej (aktualnie 8,70), nie jest uznawane za zaległość) 

Wysokość dotacji zależy od wielkości zatrudnienia w firmie.

Maksymalna kwota dotacji to 165 tys. PLN

Maksymalną kwotę wsparcia wylicza się według wzoru = 23535,33 x √FTE (zatrudnienie w firmie w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 31.05.2020 r.)

Wysokość wsparcia jakie może uzyskać Twoja firma możesz sprawdzić na stronie Dotacje na kapitał obrotowy

Poziom dofinansowania wynosi 100%, a wypłata całości kwoty dotacji dokonywana jest jednorazowo po przyznaniu dofinansowania.

Brak wkładu własnego.

Warunkiem rozliczenia dotacji jest utrzymanie działalności przez 3 miesiące.

Przekazywane środki nie są powiązane z koniecznością utrzymania poziomu zatrudnienia.

Dotacja będzie bezzwrotna w przypadku utrzymania działalności przedsiębiorstwa przez okres co najmniej 3 miesięcy kalendarzowych licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o wsparcie.

Warunki jakie trzeba spełnić by ubiegać się o datację

Przedsiębiorca (wnioskodawca):

 1. posiada odpowiednio status mikro1 lub małego przedsiębiorcy2;
 2. nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014 w dniu 31 grudnia 2019 r.3;
 3. nie znajduje się lub nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014 w dniu 31 grudnia 2019 r., ale po tym dniu znalazł się w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia pandemii COVID-194;
 4. w związku wystąpieniem pandemii COVID-19 znalazł się w sytuacji nagłego niedoboru lub nawet braku płynności finansowej5;
 5. prowadził działalność gospodarczą według stanu na dzień 31 grudnia 2019;
 6. według stanu na dzień składania wniosku prowadzi działalność gospodarczą nie otworzył likwidacji na podstawie KSH oraz na dzień złożenia wniosku nie zostało wobec niego otwarte postępowanie upadłościowe na podstawie Ustawy Prawo upadłościowe albo postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie Ustawy Prawo restrukturyzacyjne;
 7. posiada siedzibę / oddział /miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie woj. opolskiego i prowadzi działalność na terenie woj. opolskiego1. co na etapie składania wniosku o przyznanie grantu przedsiębiorca potwierdza stosownym oświadczeniem (stosownymi oświadczeniami)i/załącznikami.  

  1 Dane przedstawiane we wniosku o przyznanie grantu. Prowadzenie działalności na terenie województwa opolskiego oznacza, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia działalności.

1 Z uwzględnieniem samozatrudnionych – osób fizycznych prowadzących działalność na własny rachunek.

2 Informacje we wniosku o przyznanie grantu oraz w załącznikach.

3 Informacje w załącznikach m.in. w formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

4 Z możliwości udzielenia pomocy wyłączeni są wszyscy przedsiębiorcy, którzy znajdowali się w trudnej sytuacji przed dniem 1 stycznia 2020 r., albo znaleźli się w trudnej sytuacji po tym dniu z przyczyn innych niż wystąpienie pandemii COVID-19; Informacje dotyczące sytuacji przedsiębiorcy na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz informacje dotyczące sytuacji przedsiębiorcy po 31 grudnia 2019 r. przedstawiane są we wniosku o przyznanie grantu oraz w załącznikach m.in. w formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

5 Należy wskazać związek pogorszenia sytuacji z COVID-19- informacje przedstawiane są we wniosku o przyznanie grantu oraz w załącznikach.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW NIEZBĘDNYCH DO ZŁOŻENIA Z WNIOSKIEM
 1. Sprawozdania finansowe za rok 2018 i 2019 lub PIT 2018 i 2019
 2. ZUS RCA/DRA – ostatni złożony przez Przedsiębiorcę do ZUS przed dniem złożenia wniosku o grant
 3. Zestawienie należności i zobowiązań wg. stanu na koniec miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku (wpisane w załącznik do wniosku).
 4. Wyciąg z rachunku bankowego za miesiąc poprzedzający dzień złożenia wniosku (dot. wszystkich kont bankowych związanych z prowadzoną działalnością firmy. Jeśli wniosek składany będzie w czerwcu – chodzi o wyciąg za miesiąc maj 2020 r.)
 5. Wyciąg z ksiąg rachunkowych (zestawienie obrotów i sald kont wynikowych za wybrany miesiąc roku 2019 i 2020) lub wyciąg z księgi przychodów i rozchodów lub wyciąg z ewidencji przychodów lub rachunki, paragony fiskalne, faktury – potwierdzające spadek obrotów o co najmniej 30 proc.
 6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19

POWYŻSZE ZAŁĄCZNIKI MUSZĄ ZOSTAĆ DOŁĄCZONE DO WNIOSKU W MOMENCIE JEGO SKŁADANIA! Jeśli nie zostaną złożone, wniosek zostanie odrzucony.

Zaświadczenie z ZUS i US o niezaleganiu z płatnością podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 roku lub na dzień udzielenia finansowania (zaświadczenia te mogą być dostarczone przez przedsiębiorcę do OCRG najpóźniej w dniu podpisania umowy)

KATALOG KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH

Katalog kosztów kwalifikowanych odzwierciedla koszty działalności operacyjnej przedsiębiorcy. Katalog ma charakter otwarty, przykładowe koszty kwalifikowane:

 1. Koszty związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia obowiązkowe);

 2. Czynsz za wynajem lokali;

 3. Opłaty za media;

 4. Zakup towarów handlowych;

 5. Zakup materiałów niezbędnych do produkcji;

 6. Zakup usług niezbędnych do prowadzenia działalności;

 7. Paliwo;

 8. Spłata zobowiązań: rat leasingowych, kredytów;

 9. Zobowiązania publiczno-prawne (podatki i opłaty).

Przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla wydatków rozliczanych ze środków przyznanego wsparcia finansowego – grantu.

Koszty pokrywane w ramach grantu muszą dotyczyć działalności prowadzonej na terenie województwa opolskiego i być związane z negatywnymi skutkami gospodarczymi COVID-19.

Pomoc w ramach grantu można łączyć z innymi rodzajami wsparcia dla przedsiębiorców w walce z COVID np. subwencjami PFR, umorzeniem składek ZUS, czy dofinansowaniem do miejsc pracy z WUP, pod warunkiem, że w zakresie grantu nie może dojść do podwójnego finansowania wydatków.

Oznacza to, że jeżeli wynagrodzenie pracownika X w miesiącu maju 2020 r. zostanie dofinansowane ze środków publicznych (krajowych bądź europejskich), to wsparcie pochodzące z grantu nie może zostać przeznaczone na wynagrodzenie tego samego pracownika w tym samym miesiącu.

Wsparcie z konkursu można łączyć z innymi formami wsparcia związanymi z COVID-19, łączny limit pomocy uzyskanej z różnych źródeł nie może przekroczyć 800 tys. euro.

Wartość dotychczasowej pomocy de minimis nie ma wpływu na możliwą do otrzymania wysokość wsparcia.

Wnioski można składać w terminie od 25 czerwca 2020 r. od  do do dnia 31 października 2020 r. lub do przekroczenia 130% alokacji przewidzianej na niniejszy nabór. Ocena wniosków obywa się na bieżąco, według daty i czasu wpływu wniosku w wersji elektronicznej.  O przyznaniu dotacji decyduje kolejność zgłoszeń.

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU
Oferujemy kompleksową pomoc od przygotowania po rozliczenie wniosku.
Wpisz swoje dane a nasz doradca niezwłocznie skontaktuje się z Tobą.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o.

  Dotacje na kapitał obrotowy dla mikro i małych firm w woj. podlaskim
  Miko, małe jak i średnie firmy mogą ubiegać się o Dotacje na kapitał obrotowy