Jest to bezzwrotna dotacja przeznaczona na utrzymanie działalności, wydatki związane z bieżącą działalnością firm. Otrzymane dofinansowanie firmy będą mogły przeznaczyć na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.

Dotacje na kapitał obrotowy udzielana są w ramach nabóru w ramach Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa podlaskiego.

W konkursie wnioski składać mogą mikro i małe firmy z woj podlaskiego, które:

 • odnotowały spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30% w okresie wybranego jednego miesiąca w 2020 roku począwszy od 1 marca 20202 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub w porównaniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku, w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19
 • na dzień 31 grudnia 2019 r. prowadziły działalność  gospodarczą nie znajdowały się w trudnej oraz  sytuacji oraz nie zalegały z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne lub na dzień złożenia wniosku nie zalegają z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne (przy czym: (i) rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub (ii) zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej (aktualnie 8,70), nie jest uznawane za zaległość) 

Wysokość dotacji na kapitał obrotowy zależy od wielkości zatrudnienia w firmie.

Maksymalna kwota dotacji to 165 tys. PLN

Maksymalną kwotę wsparcia wylicza się według wzoru = 23535,33 x √FTE (zatrudnienie w firmie w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 31.05.2020 r.)

Wysokość wsparcia jakie może uzyskać Twoja firma możesz sprawdzić na stronie Dotacje na kapitał obrotowy

Poziom dofinansowania wynosi 100%, a wypłata całości kwoty dotacji dokonywana jest w formie zaliczki jednorazowo po przyznaniu dofinansowania.

Brak wkładu własnego.

Warunkiem rozliczenia dotacji jest utrzymanie działalności przez 3 miesiące.

Przekazywane środki nie są powiązane z koniecznością utrzymania poziomu zatrudnienia.

Dotacja będzie bezzwrotna w przypadku utrzymania działalności przedsiębiorstwa przez okres co najmniej 3 miesięcy kalendarzowych licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o wsparcie.

Warunki jakie trzeba spełnić by ubiegać się o datację

Za przedsiębiorstwo uprawnione do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz uzyskania wsparcia uznaje się osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym (na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców), które spełnia wszystkie poniższe warunki:

 • posiada odpowiednio status mikro lub małego przedsiębiorcy;
 • nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia nr 651/2014 w dniu 31 grudnia 2019 r.;
 • nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia nr 651/2014 w dniu 31 grudnia 2019 r., ale po tym dniu znalazł się w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia pandemii COVID-19;
 • w związku wystąpieniem pandemii COVID-19 znalazł się w sytuacji nagłego niedoboru lub nawet braku płynności finansowej;
 • prowadził działalność gospodarczą według stanu na dzień 31 grudnia 2019;
 • według stanu na dzień składania wniosku prowadzi działalność gospodarczą, nie otworzył likwidacji na podstawie KSH oraz na dzień złożenia wniosku nie zostało wobec niego otwarte postępowanie upadłościowe na podstawie Ustawy Prawo upadłościowe albo postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie Ustawy Prawo restrukturyzacyjne;
 • posiada siedzibę lub w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą główne miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa podlaskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych Wnioskodawcy (wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), a także faktycznie prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa podlaskiego.

Wsparcie z konkursu można łączyć z innymi formami wsparcia związanymi z COVID-19, łączny limit pomocy uzyskanej z różnych źródeł nie może przekroczyć 800 tys. euro.

Wartość dotychczasowej pomocy de minimis nie ma wpływu na możliwą do otrzymania wysokość wsparcia.

Wnioski można składać w terminie od 22.06.2020 r. do 30.06.2020 r. do godziny 15:30 lub do zamknięcia naboru komunikatem ION w związku z przekroczeniem 100% alokacji przewidzianej na niniejszy nabór. Ocena wniosków obywa się na bieżąco, według daty i czasu wpływu wniosku w wersji elektronicznej.

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU
Oferujemy kompleksową pomoc od przygotowania po rozliczenie wniosku.
Wpisz swoje dane a nasz doradca niezwłocznie skontaktuje się z Tobą.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o.

  Przesunięto termin naboru wniosków o dotacje na kapitał obrotowy w woj. dolnośląskim
  Dotacje na kapitał obrotowy w woj. opolskim