Ogłoszono konkurs nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20, w ramach Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”, typ projektu 2 „Inwestycje w MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Wnioski przyjmowane będą od 28 kwietnia do 23 czerwca 2020 r.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie utrzymania miejsc pracy zagrożonych likwidacją w wyniku kryzysu zdrowia publicznego oraz utrzymanie konkurencyjności przedsiębiorstw dotkniętych kryzysem. W ramach konkursu wsparte zostaną również inwestycje prowadzące do wzrostu konkurencyjności i utworzenia trwałych miejsc pracy.

Dotacje mogą uzyskać:
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Dotację można uzyskać na:

 • Koszty nabycia nowych środków trwałych
 • Koszty ulepszenia/modernizacji środków trwałych będących w posiadaniu beneficjenta
 • Koszty zakupu używanego środka trwałego lub koszty zakupu używanego środka trwałego w formie leasingu finansowego lub zwrotnego (mającego charakter leasingu finansowego)
 • Koszty nabycia nowych wartości niematerialnych i prawnych
 • Koszty nabycia nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych bezpośrednio powiązanych z przedmiotem projektu w formie leasingu finansowego lub zwrotnego (mającego charakter leasingu finansowego)
 • Koszty nabycia nowych i używanych środków transportu
 • Koszty nabycia nowych i używanych środków transportowych w formie leasingu finansowego lub zwrotnego (mającego charakter leasingu finansowego)
 • Koszty ulepszenia/modernizacji środków transportu będących w posiadaniu beneficjenta
 • Koszt nabycia materiałów i robót budowlanych
 • Koszty nabycia nieruchomości zabudowanych
 • Koszty promocji projektu z zastrzeżeniem, że zamieszczona treść będzie w całości dotyczyć efektu realizacji projektu
 • Koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, związane bezpośrednio z inwestycją objętą projektem
 • Inne koszty bezpośrednio związane z inwestycją w przedsiębiorstwie
 • Koszty wynagrodzeń – umowa o pracę
 • Koszty wynagrodzeń – stosunek cywilno – prawny
 • Inne koszty bieżące

Maksymalna wartość dofinansowania dla przedsiębiorstwa: 800 000,00 PLN

Dofinansowanie 85% wydatków kwalifikowalnych

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

  Imię (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o. (wymagane)

  Dotacje „kredyt na innowacje technologiczne” łatwiejsze zasady
  Nabór wniosków na infrastrukturę B+R w woj. podkarpackim